Domniemanie doręczenia w co to jest
Definicja Domniemanie doręczenia w sprawach administracyjnych w prawie. Znaczenie niemożności.

Czy przydatne?

Definicja Domniemanie doręczenia w sprawach administracyjnych w prawie

Definicja z ang. The presumption of service in administrative matters, z niem. Die Vermutung der Dienst in Verwaltungsangelegenheiten.

Słownik: W przypadku niemożności doręczenia pisma:
poczta przechowuje pismo poprzez moment czternastu dni w swojej placówce pocztowej - w razie doręczania pisma poprzez pocztę,
pismo złożona jest na moment czternastu dni w urzędzie właściwej gminy (miasta) - w razie doręczania pisma poprzez pracownika urzędu gminy (miasta) albo upoważnioną osobę albo organ.
Zawiadomienie o pozostawieniu pisma wspólnie z wiadomością o możliwości jego odbioru w terminie siedmiu dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia w miejscu określonym powyżej (poczta, urząd), umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej albo, gdy nie to jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura albo innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje własne czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata.
w razie niepodjęcia przesyłki w terminie, o którym mowa wyżej, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od daty pierwszego zawiadomienia.
Doręczenie uważane jest za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa powyżej (14 dni), a pismo pozostawia się w aktach kwestie.
Art. 44 kodeksu postępowania administracyjnego.

Czym jest Domniemanie doręczenia w znaczenie w Słownik prawo D .