Działalność wymagająca co to jest
Definicja Działalność wymagająca koncesji w prawie. Znaczenie wymaga wykonywanie działalności.

Czy przydatne?

Definicja Działalność wymagająca koncesji w prawie

Definicja z ang. The activities requiring licenses, z niem. Die Tätigkeiten, die Lizenzen.

Słownik DZIAŁALNOŚĆ WYMAGAJĄCA KONCESJI: Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w dziedzinie:
poszukiwania albo rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji i składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją i wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym albo policyjnym;
wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią;
ochrony osób i mienia;
rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, z wyłączeniem programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym, które nie są rozprowadzane naziemnie, satelitarnie albo w sieciach kablowych;
przewozów lotniczych;
prowadzenia kasyna gry.
Art. 46 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Znaczenie Doradca Tymczasowy:
Wyjaśnienie ubezwłasnowolnienie dotyczy osoby pełnoletniej, sąd może na wniosek uczestnika postępowania albo z urzędu, przy wszczęciu albo w toku postępowania, ustanowić dla niej doradcę tymczasowego, gdy uzna działalność wymagająca koncesji.
Znaczenie Dozór Celny:
Wyjaśnienie prowadzone poprzez organy celne w celu zapewnienia przestrzegania regulaminów prawa celnego i w przypadku potrzeby, innych regulaminów mających wykorzystanie do towarów znajdujących się pod dozorem działalność wymagająca koncesji.
Znaczenie Działalność Regulowana:
Wyjaśnienie Działalność gospodarczą, której wykonywanie wymaga spełnienia specjalnych warunków, ustalonych przepisami prawa. Art. 5 punkt 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej działalność wymagająca koncesji.
Znaczenie Dochód:
Wyjaśnienie przychodów, jeśli regulaminy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. jeśli wydatki uzyskania przekraczają działalność wymagająca koncesji.
Znaczenie Dochód Na Osobę W Rodzinie:
Wyjaśnienie Dochód rodziny podzielony poprzez liczbę osób w rodzinie. Art. 6 punkt 3 ustawy o pomocy socjalnej działalność wymagająca koncesji.

Czym jest Działalność wymagająca znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: