Eksperyment naukowy co to jest
Definicja Eksperyment naukowy wyłączający odpowiedzialność karną w prawie. Znaczenie przestępstwa.

Czy przydatne?

Definicja Eksperyment naukowy wyłączający odpowiedzialność karną w prawie

Definicja z ang. Scientific experiment excludes criminal responsibility, z niem. Wissenschaftliches Experiment schließt die strafrechtliche Verantwortung.

Słownik EKSPERYMENT NAUKOWY WYŁĄCZAJĄCY ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ: Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu przeprowadzenia eksperymentu poznawczego, medycznego, technicznego albo ekonomicznego, jeśli spodziewana korzyść ma ważne znaczenie poznawcze, medyczne albo gospodarcze, a oczekiwanie jej osiągnięcia, celowość i sposób przeprowadzenia eksperymentu są zasadne w świetle aktualnego stanu wiedzy. Eksperyment jest niedopuszczalny bez zgody uczestnika, na którym jest przeprowadzany, należycie poinformowanego o spodziewanych korzyściach i grożących mu ujemnych skutkach i prawdopodobieństwie ich stworzenia, jak również o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie na każdym jego etapie. Zasady i warunki dopuszczalności eksperymentu medycznego ustala ustawa.
Art. 27 kodeksu karnego.

Znaczenie Europejski Obszar Gospodarczy:
Wyjaśnienie Państwa UE i Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Art. 3 ust. 48 ustawy o rachunkowości eksperyment naukowy wyłączający odpowiedzialność karną.
Znaczenie Ewidencja Środków Trwałych:
Wyjaśnienie prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów są obowiązani do prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zawierającej, z zastrzeżeniem ust. 3, przynajmniej: 1 eksperyment naukowy wyłączający odpowiedzialność karną.
Znaczenie Emeryt:
Wyjaśnienie Osoba mająca ustalone prawo do emerytury - na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Świadczeń Społecznych - art. 4 punkt 1 ustawy eksperyment naukowy wyłączający odpowiedzialność karną.
Znaczenie Ekstradycja:
Wyjaśnienie kraj władzom innego państwa osoby przebywającej na terytorium państwa wydającego, dokonywane w wypadku, gdy osoba ta podejrzana jest o popełnienie na terytorium państwa zwracającego się z wnioskiem o eksperyment naukowy wyłączający odpowiedzialność karną.
Znaczenie EOG (Europejski Obszar Gospodarczy):
Wyjaśnienie handlu, w skład której wchodzi 25 krajów UE i trzy państwa EFTA - Islandia, Liechtenstein i Norwegia. W EOG obowiązują regulaminy UE o swobodnym przepływie osób, w tym o koordynacji mechanizmów eksperyment naukowy wyłączający odpowiedzialność karną.

Czym jest Eksperyment naukowy znaczenie w Słownik prawo E .

  • Dodano:
  • Autor: