Eksperyment naukowy co to jest
Definicja Eksperyment naukowy wyłączający odpowiedzialność karną w prawie. Znaczenie przestępstwa.

Czy przydatne?

Definicja Eksperyment naukowy wyłączający odpowiedzialność karną w prawie

Definicja z ang. Scientific experiment excludes criminal responsibility, z niem. Wissenschaftliches Experiment schließt die strafrechtliche Verantwortung.

Słownik: Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu przeprowadzenia eksperymentu poznawczego, medycznego, technicznego albo ekonomicznego, jeśli spodziewana korzyść ma ważne znaczenie poznawcze, medyczne albo gospodarcze, a oczekiwanie jej osiągnięcia, celowość i sposób przeprowadzenia eksperymentu są zasadne w świetle aktualnego stanu wiedzy. Eksperyment jest niedopuszczalny bez zgody uczestnika, na którym jest przeprowadzany, należycie poinformowanego o spodziewanych korzyściach i grożących mu ujemnych skutkach i prawdopodobieństwie ich stworzenia, jak również o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie na każdym jego etapie. Zasady i warunki dopuszczalności eksperymentu medycznego ustala ustawa.
Art. 27 kodeksu karnego.

Czym jest Eksperyment naukowy znaczenie w Słownik prawo E .