Ewidencja środków trwałych co to jest
Definicja Ewidencja środków trwałych w prawie. Znaczenie prowadzący podatkową księgę przychodów i.

Czy przydatne?

Definicja Ewidencja środków trwałych w prawie

Definicja z ang. Records of fixed assets, z niem. Aufzeichnungen von Anlagevermögen.

Słownik: Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów są obowiązani do prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zawierającej, z zastrzeżeniem ust. 3, przynajmniej:
1) liczbę porządkową;
2) datę nabycia;
3) datę przyjęcia do używania;
4) ustalenie dokumentu stwierdzającego nabycie;
5) ustalenie środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej;
6) znak Klasyfikacji Środków Trwałych;
7) wartość początkową;
8) stawkę amortyzacyjną;
9) kwotę odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy i narastająco za moment dokonywania tych odpisów, w tym również, gdy składnik majątku był kiedykolwiek wprowadzony do ewidencji (wykazu), a następnie z niej wykreślony i ponownie wprowadzony;
10) zaktualizowaną wartość początkową;
11) zaktualizowaną kwotę odpisów amortyzacyjnych;
12) wartość usprawnienia zwiększającą wartość początkową;
13) datę likwidacji i jej przyczynę lub datę zbycia.
art. 22n ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czym jest Ewidencja środków trwałych znaczenie w Słownik prawo E .