Informacja handlowa co to jest
Definicja Informacja handlowa w prawie. Znaczenie przeznaczoną bezpośrednio albo pośrednio do.

Czy przydatne?

Definicja Informacja handlowa w prawie

Definicja z ang. commercial information, z niem. Geschäftsinformationen.

Słownik INFORMACJA HANDLOWA: każdą informację przeznaczoną bezpośrednio albo pośrednio do promowania wyróbów, usług albo wizerunku przedsiębiorcy albo osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymogów ustalonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się dzięki środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą i informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego poprzez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia albo innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku.

Znaczenie Inkasent:
Wyjaśnienie osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. art. 9 informacja handlowa.
Znaczenie Interwencja Główna W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie roszczeniem o rzecz albo prawo, o które kwestia toczy się m.in. osobami, może aż do zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji wytoczyć powództwo o tę rzecz albo prawo przeciwko obu stronom przed sąd informacja handlowa.
Znaczenie Inwestycja:
Wyjaśnienie celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) albo innych pożytków, w tym również informacja handlowa.
Znaczenie Interwencja Uboczna W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie prawny w tym, by kwestia została rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron, może w każdym stanie kwestie aż do zamknięcia rozprawy w drugiej instancji przystąpić do tej strony (interwencja uboczna informacja handlowa.
Znaczenie Imprinter:
Wyjaśnienie zwany żelazko) - urządzenie wykorzystywane do ręcznej akceptacji wypukłych kart płatniczych. Kiedyś popularne, aktualnie prawie całkiem zastąpione poprzez nowocześniejsze urządzenia elektroniczne informacja handlowa.

Czym jest Informacja handlowa znaczenie w Słownik prawo I .

  • Dodano:
  • Autor: