Instrumenty finansowe co to jest
Definicja Instrumenty finansowe w prawie. Znaczenie skutkuje stworzenie aktywów finansowych u.

Czy przydatne?

Definicja Instrumenty finansowe w prawie

Definicja z ang. Financial instruments, z niem. Finanzinstrumente.

Słownik: Kontrakt, który skutkuje stworzenie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron pod warunkiem, iż z kontraktu zawartego pomiędzy dwiema albo więcej stronami jednoznacznie wynikają konsekwencje gospodarcze, bez względu na to, czy wykonanie praw albo zobowiązań wynikających z kontraktu ma charakter bezwarunkowy lub warunkowy.
Do instrumentów finansowych nie zalicza się w szczególności:
rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
umów o gwarancje finansowe, które ustalają wykonanie obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji, w formie zapłacenia kwot odpowiadających stratom poniesionym poprzez beneficjenta w konsekwencji niespłacenia wierzytelności poprzez dłużnika w wymaganym terminie,
umów o przeniesienie praw z papierów wartościowych w okresie między terminem zawarcia i rozliczenia transakcji, gdy wykonanie tych umów wymaga wydania papierów wartościowych w określonym terminie, również wtedy, gdy przeniesienie tych praw następuje w formie zapisu na rachunku papierów wartościowych, prowadzonym poprzez podmiot upoważniony na podstawie odrębnych przepisów,
aktywów i zobowiązań z tytułu programów, z których wynikają udziały pracowników i innych osób związanych z jednostką w jej kapitałach,
umów połączenia spółek.
Art. 3 ust. 23 ustawy o rachunkowości.

Czym jest Instrumenty finansowe znaczenie w Słownik prawo I .