Instrumenty finansowe co to jest
Definicja Instrumenty finansowe w prawie. Znaczenie skutkuje stworzenie aktywów finansowych u.

Czy przydatne?

Definicja Instrumenty finansowe w prawie

Definicja z ang. Financial instruments, z niem. Finanzinstrumente.

Słownik INSTRUMENTY FINANSOWE: Kontrakt, który skutkuje stworzenie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron pod warunkiem, iż z kontraktu zawartego pomiędzy dwiema albo więcej stronami jednoznacznie wynikają konsekwencje gospodarcze, bez względu na to, czy wykonanie praw albo zobowiązań wynikających z kontraktu ma charakter bezwarunkowy lub warunkowy.
Do instrumentów finansowych nie zalicza się w szczególności:
rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
umów o gwarancje finansowe, które ustalają wykonanie obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji, w formie zapłacenia kwot odpowiadających stratom poniesionym poprzez beneficjenta w konsekwencji niespłacenia wierzytelności poprzez dłużnika w wymaganym terminie,
umów o przeniesienie praw z papierów wartościowych w okresie między terminem zawarcia i rozliczenia transakcji, gdy wykonanie tych umów wymaga wydania papierów wartościowych w określonym terminie, również wtedy, gdy przeniesienie tych praw następuje w formie zapisu na rachunku papierów wartościowych, prowadzonym poprzez podmiot upoważniony na podstawie odrębnych przepisów,
aktywów i zobowiązań z tytułu programów, z których wynikają udziały pracowników i innych osób związanych z jednostką w jej kapitałach,
umów połączenia spółek.
Art. 3 ust. 23 ustawy o rachunkowości.

Znaczenie Intercyza:
Wyjaśnienie poprzez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć albo ograniczyć lub ustanowić rozdzielność majątkową albo rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa instrumenty finansowe.
Znaczenie Inwestycja:
Wyjaśnienie celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) albo innych pożytków, w tym również instrumenty finansowe.
Znaczenie Informacja Handlowa:
Wyjaśnienie przeznaczoną bezpośrednio albo pośrednio do promowania wyróbów, usług albo wizerunku przedsiębiorcy albo osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia instrumenty finansowe.
Znaczenie Inkasent:
Wyjaśnienie osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. art. 9 instrumenty finansowe.
Znaczenie Instytucja Finansowa:
Wyjaśnienie finansowa – bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych albo powierniczych, narodowy fundusz inwestycyjny, zakład ubezpieczeń, fundusz powierniczy, towarzystwo emerytalne, fundusz instrumenty finansowe.

Czym jest Instrumenty finansowe znaczenie w Słownik prawo I .

  • Dodano:
  • Autor: