Intercyza co to jest
Definicja Intercyza w prawie. Znaczenie poprzez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność.

Czy przydatne?

Definicja Intercyza w prawie

Definicja z ang. Marriage articles, z niem. Ehe Artikel.

Słownik INTERCYZA: Małżonkowie mogą poprzez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć albo ograniczyć lub ustanowić rozdzielność majątkową albo rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona lub rozwiązana. W przypadku jej rozwiązania w momencie trwania małżeństwa, powstaje pomiędzy małżonkami wspólność ustawowa, chyba iż strony postanowiły odmiennie.
Art. 47 (17) § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Znaczenie Interwencja Uboczna W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie prawny w tym, by kwestia została rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron, może w każdym stanie kwestie aż do zamknięcia rozprawy w drugiej instancji przystąpić do tej strony (interwencja uboczna intercyza.
Znaczenie Inwestycja:
Wyjaśnienie celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) albo innych pożytków, w tym również intercyza.
Znaczenie Inkasent:
Wyjaśnienie osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. art. 9 intercyza.
Znaczenie Instrumenty Finansowe:
Wyjaśnienie skutkuje stworzenie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron pod warunkiem, iż z kontraktu zawartego pomiędzy dwiema albo intercyza.
Znaczenie Instrumenty Pochodne:
Wyjaśnienie terminowe, swapy, umowy forward i inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio albo pośrednio od ceny albo wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów intercyza.

Czym jest Intercyza znaczenie w Słownik prawo I .

  • Dodano:
  • Autor: