Intercyza co to jest
Definicja Intercyza w prawie. Znaczenie poprzez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność.

Czy przydatne?

Definicja Intercyza w prawie

Słownik INTERCYZA: Małżonkowie mogą poprzez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć albo ograniczyć lub ustanowić rozdzielność majątkową albo rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona lub rozwiązana. W przypadku jej rozwiązania w momencie trwania małżeństwa, powstaje pomiędzy małżonkami wspólność ustawowa, chyba iż strony postanowiły odmiennie.
Art. 47 (17) § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Znaczenie Inwestycja:
Wyjaśnienie celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) albo innych pożytków, w tym równie intercyza co to jest.
Znaczenie Instrumenty Kapitałowe:
Wyjaśnienie których wynika prawo do majątku jednostki, pozostałego po zaspokojeniu albo zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli, a również zobowiązanie się jednostki do wyemitowania albo dostarczenia własnych intercyza definicja.
Znaczenie Interwencja Uboczna W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie prawny w tym, by kwestia została rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron, może w każdym stanie kwestie aż do zamknięcia rozprawy w drugiej instancji przystąpić do tej strony (interwencja uboczna intercyza co znaczy.
Znaczenie Instytucja Finansowa:
Wyjaśnienie finansowa – bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych albo powierniczych, narodowy fundusz inwestycyjny, zakład ubezpieczeń, fundusz powierniczy, towarzystwo emerytalne, fundusz intercyza słownik.
Znaczenie Informacja Handlowa:
Wyjaśnienie przeznaczoną bezpośrednio albo pośrednio do promowania wyróbów, usług albo wizerunku przedsiębiorcy albo osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia intercyza znaczenie.

Czym jest Intercyza znaczenie w Słownik prawo I .

  • Dodano:
  • Autor: