Inwestycja co to jest
Definicja Inwestycja w prawie. Znaczenie celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z.

Czy przydatne?

Definicja Inwestycja w prawie

Definicja z ang. Investment, z niem. Investition.

Słownik INWESTYCJA: Aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) albo innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe i te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane poprzez jednostkę, ale zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści. W razie zakładów ubezpieczeń poprzez inwestycje rozumie się lokaty.
Art. 3 ust. 17 ustawy o rachunkowości.

Znaczenie Instytucja Finansowa:
Wyjaśnienie finansowa – bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych albo powierniczych, narodowy fundusz inwestycyjny, zakład ubezpieczeń, fundusz powierniczy, towarzystwo emerytalne, fundusz inwestycja.
Znaczenie Interwencja Uboczna W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie prawny w tym, by kwestia została rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron, może w każdym stanie kwestie aż do zamknięcia rozprawy w drugiej instancji przystąpić do tej strony (interwencja uboczna inwestycja.
Znaczenie Informacja Handlowa:
Wyjaśnienie przeznaczoną bezpośrednio albo pośrednio do promowania wyróbów, usług albo wizerunku przedsiębiorcy albo osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia inwestycja.
Znaczenie Interwencja Główna W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie roszczeniem o rzecz albo prawo, o które kwestia toczy się m.in. osobami, może aż do zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji wytoczyć powództwo o tę rzecz albo prawo przeciwko obu stronom przed sąd inwestycja.
Znaczenie Imprinter:
Wyjaśnienie zwany żelazko) - urządzenie wykorzystywane do ręcznej akceptacji wypukłych kart płatniczych. Kiedyś popularne, aktualnie prawie całkiem zastąpione poprzez nowocześniejsze urządzenia elektroniczne inwestycja.

Czym jest Inwestycja znaczenie w Słownik prawo I .

  • Dodano:
  • Autor: