Inwestycja co to jest
Definicja Inwestycja w prawie. Znaczenie celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z.

Czy przydatne?

Definicja Inwestycja w prawie

Definicja z ang. Investment, z niem. Investition.

Słownik INWESTYCJA: Aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) albo innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe i te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane poprzez jednostkę, ale zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści. W razie zakładów ubezpieczeń poprzez inwestycje rozumie się lokaty.
Art. 3 ust. 17 ustawy o rachunkowości.

Znaczenie Instrumenty Pochodne:
Wyjaśnienie terminowe, swapy, umowy forward i inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio albo pośrednio od ceny albo wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów inwestycja.
Znaczenie Instrumenty Finansowe:
Wyjaśnienie skutkuje stworzenie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron pod warunkiem, iż z kontraktu zawartego pomiędzy dwiema albo inwestycja.
Znaczenie Interwencja Główna W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie roszczeniem o rzecz albo prawo, o które kwestia toczy się m.in. osobami, może aż do zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji wytoczyć powództwo o tę rzecz albo prawo przeciwko obu stronom przed sąd inwestycja.
Znaczenie Instytucja Finansowa:
Wyjaśnienie finansowa – bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych albo powierniczych, narodowy fundusz inwestycyjny, zakład ubezpieczeń, fundusz powierniczy, towarzystwo emerytalne, fundusz inwestycja.
Znaczenie Intercyza:
Wyjaśnienie poprzez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć albo ograniczyć lub ustanowić rozdzielność majątkową albo rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa inwestycja.

Czym jest Inwestycja znaczenie w Słownik prawo I .

  • Dodano:
  • Autor: