Inwestycja co to jest
Definicja Inwestycja w prawie. Znaczenie celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z.

Czy przydatne?

Definicja Inwestycja w prawie

Definicja z ang. Investment, z niem. Investition.

Słownik: Aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) albo innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe i te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane poprzez jednostkę, ale zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści. W razie zakładów ubezpieczeń poprzez inwestycje rozumie się lokaty.
Art. 3 ust. 17 ustawy o rachunkowości.

Czym jest Inwestycja znaczenie w Słownik prawo I .