Jednostka dominująca co to jest
Definicja Jednostka dominująca w prawie. Znaczenie sprawującą kontrolę albo współkontrolę nad inną.

Czy przydatne?

Definicja Jednostka dominująca w prawie

Definicja z ang. Parent Company, z niem. Muttergesellschaft.

Słownik JEDNOSTKA DOMINUJĄCA: Firma handlowa, sprawującą kontrolę albo współkontrolę nad inną jednostką, a zwłaszcza:
posiadającą bezpośrednio albo pośrednio poprzez udziały przewarzająca część ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym innej jednostki (zależnej), również na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi swe prawa głosu wedle wolą jednostki
dominującej, albo
uprawnioną do zarządzania polityką finansową i operacyjną innej jednostki (zależnej) w sposób samodzielny albo poprzez wyznaczone poprzez siebie osoby albo jednostki na podstawie umowy zawartej z innymi uprawnionymi do głosu, posiadającymi, na podstawie statutu albo
umowy firmy, łącznie z jednostką dominującą, przewarzająca część ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym, albo
uprawnioną jako udziałowiec do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających albo nadzorczych innej jednostki (zależnej), albo
będącą udziałowcem jednostki, której członkowie zarządu w poprzednim roku obrotowym, w ciągu bieżącego roku obrotowego i do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy, stanowią równocześnie więcej niż połowę składu zarządu tej jednostki (zależnej) albo osoby, które zostały powołane do pełnienia tych funkcji w skutku wykonywania poprzez jednostkę dominującą prawa głosu w organach tej jednostki (zależnej), albo
będącą udziałowcem albo wspólnikiem innej jednostki współzależnej niebędącej firmą handlową i sprawującą współkontrolę nad tą jednostką razem z innymi uprawnionymi do głosu.
Art. 3 ust. 37 ustawy o rachunkowości.

Znaczenie Jezdnia:
Wyjaśnienie Część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych jednostka dominująca.
Znaczenie Jednostka Uczestnictwa:
Wyjaśnienie uczestnictwa to rozmiar umowna, część aktywów funduszu inwestycyjnego, którą można zakupić. Zakup jednostki uczestnictwa jest jednoznaczny z inwestycją w fundusz. Jednostki uczestnictwa są na bieżąco jednostka dominująca.

Czym jest Jednostka dominująca znaczenie w Słownik prawo J .

  • Dodano:
  • Autor: