Kapitał zapasowy co to jest
Definicja Kapitał zapasowy w prawie. Znaczenie przeznaczone w spółce na pokrycie utraty finansowej.

Czy przydatne?

Definicja Kapitał zapasowy w prawie

Definicja z ang. supplementary capital, z niem. Ergänzungskapital.

Słownik: Środki finansowe przeznaczone w spółce na pokrycie utraty finansowej. Należy w spółce akcyjnej stworzyć pieniądze zapasowy, do którego przelewa się przynajmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki pieniądze ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji ponad ich wartości nominalnej, a pozostałe – po pokryciu wydateków emisji akcji. Do kapitału zapasowego wpływają również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie niezwykłych odpisów albo strat. O zastosowaniu kapitału zapasowego rozstrzyga walne zebranie; jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie utraty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
Art. 396 kodeksu spółek handlowych.

Czym jest Kapitał zapasowy znaczenie w Słownik prawo K .