Kasacja co to jest
Definicja Kasacja w prawie. Znaczenie nadzwyczajnym środkiem odwoławczym w postępowaniu sądowym. Od.

Czy przydatne?

Definicja Kasacja w prawie

Definicja z ang. Cassation, z niem. Tions.

Słownik KASACJA: Kasacja jest nadzwyczajnym środkiem odwoławczym w postępowaniu sądowym. Od wyroku sądu odwoławczego (II instancja) kończącego postępowanie, może być wniesiona kasacja do Sądu Najwyższego.
Kasacja w odróżnieniu od apelacji umożliwia przeprowadzenie kontroli zaskarżonego wyroku na skutek naruszenia przepisów prawa. Nie można wnieść kasacji, jeśli nie została wyczerpana zwyczajna droga odwoławcza. W praktyce znaczy to, iż strona, która nie zaskarżyła orzeczenia sądu pierwszej instancji, może wnieść kasację jedynie wtedy, gdy sąd odwoławczy wymienił, w sposób dla niej negatywny, orzeczenie sądu pierwszej instancji.

Znaczenie Kapitał Własny:
Wyjaśnienie kapitału zakładowego, kapitału zapasowego, kapitału z aktualizacji wyceny, pozostałych kapitałów rezerwowych, niepodzielonego zysku z lat ubiegłych i zysku netto z bieżącej działalności, zmniejszoną kasacja.
Znaczenie Kapitał Rezerwowy:
Wyjaśnienie przeznaczone w spółce na pokrycie szczególnych strat albo wydatków. Statut może przewidywać tworzenie pieniądzeów rezerwowych. O zastosowaniu kapitału rezerwowego rozstrzyga walne zebranie kasacja.
Znaczenie Kwalifikacje Na Sędziego Wojewódzkiego Sądu Aministracyjnego:
Wyjaśnienie na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego może być powołany ten, kto: 1) ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 2) jest nieskazitelnego kasacja.
Znaczenie Krajowy Transport Drogowy:
Wyjaśnienie wykonywanie działalności gospodarczej w dziedzinie przewozu osób albo rzeczy pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi w państwie, za które uważane jest także zespoły pojazdów składające się z pojazdu kasacja.
Znaczenie Klasa Taryfowa:
Wyjaśnienie pojazdów traktowanych podobnie poprzez podmiot pobierający koszty; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej kasacja.

Czym jest Kasacja znaczenie w Słownik prawo K .

  • Dodano:
  • Autor: