Kaucja w postępowaniu co to jest
Definicja Kaucja w postępowaniu grupowym w prawie. Znaczenie pozwanego sąd może zobowiązać powoda.

Czy przydatne?

Definicja Kaucja w postępowaniu grupowym w prawie

Definicja z ang. The deposit in the group proceedings, z niem. Die Kaution in der Gruppenverfahren.

Słownik KAUCJA W POSTĘPOWANIU GRUPOWYM: Na żądanie pozwanego sąd może zobowiązać powoda do złożenia kaucji na zabezpieczenie wydatków procesu. Pozwany może zgłosić żądanie zabezpieczenia wydatków najpóźniej przy pierwszej czynności procesowej. Pozwany nie ma prawa domagać się złożenia kaucji, jeśli uznana poprzez niego część roszczenia wystarcza na zabezpieczenie wydatków. Sąd oznaczy termin złożenia kaucji, nie krótszy niż miesiąc, i jej wysokość, mając na względzie prawdopodobną sumę wydatków, które poniesie pozwany. Kaucję złożona jest w gotówce. Kaucja nie może być wyższa niż 20% wartości przedmiotu sporu. jeśli w toku kwestie okaże się, iż kaucja nie wystarcza na zabezpieczenie wydatków procesu, pozwany może żądać dodatkowego zabezpieczenia. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego poprzez sąd terminu do złożenia kaucji sąd na wniosek pozwanego odrzuci pozew albo środek odwoławczy, orzekając o kosztach, jak w razie cofnięcia pozwu.

art. 8 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

Znaczenie Konsument:
Wyjaśnienie Za konsumenta uważane jest osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą albo zawodową. Art. 22 (1) kodeksu cywilnego kaucja w postępowaniu grupowym.
Znaczenie Kapitał Własny:
Wyjaśnienie kapitału zakładowego, kapitału zapasowego, kapitału z aktualizacji wyceny, pozostałych kapitałów rezerwowych, niepodzielonego zysku z lat ubiegłych i zysku netto z bieżącej działalności, zmniejszoną kaucja w postępowaniu grupowym.
Znaczenie Karta Obciążeniowa:
Wyjaśnienie z angielskiego: Charge card) - karta płatnicza funkcjonująca w oparciu o rachunek bankowy posiadacza, łączy cechy karty debetowej i kredytowej. Dokonywane transakcje są sumowane i odejmowane od kaucja w postępowaniu grupowym.
Znaczenie Kara Umowna:
Wyjaśnienie umowie, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania albo nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi poprzez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Art. 483 § 1 kodeksu cywilnego kaucja w postępowaniu grupowym.
Znaczenie Komercjalizacja:
Wyjaśnienie rozumieniu ustawy, bazuje na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę; jeśli regulaminy ustawy nie stanowią inaczej, spółka ta wstępuje we wszystkie relacje prawne, których podmiotem kaucja w postępowaniu grupowym.

Czym jest Kaucja w postępowaniu grupowym znaczenie w Słownik prawo K .

  • Dodano:
  • Autor: