Kaucja w postępowaniu co to jest
Definicja Kaucja w postępowaniu grupowym w prawie. Znaczenie pozwanego sąd może zobowiązać powoda.

Czy przydatne?

Definicja Kaucja w postępowaniu grupowym w prawie

Definicja z ang. The deposit in the group proceedings, z niem. Die Kaution in der Gruppenverfahren.

Słownik KAUCJA W POSTĘPOWANIU GRUPOWYM: Na żądanie pozwanego sąd może zobowiązać powoda do złożenia kaucji na zabezpieczenie wydatków procesu. Pozwany może zgłosić żądanie zabezpieczenia wydatków najpóźniej przy pierwszej czynności procesowej. Pozwany nie ma prawa domagać się złożenia kaucji, jeśli uznana poprzez niego część roszczenia wystarcza na zabezpieczenie wydatków. Sąd oznaczy termin złożenia kaucji, nie krótszy niż miesiąc, i jej wysokość, mając na względzie prawdopodobną sumę wydatków, które poniesie pozwany. Kaucję złożona jest w gotówce. Kaucja nie może być wyższa niż 20% wartości przedmiotu sporu. jeśli w toku kwestie okaże się, iż kaucja nie wystarcza na zabezpieczenie wydatków procesu, pozwany może żądać dodatkowego zabezpieczenia. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego poprzez sąd terminu do złożenia kaucji sąd na wniosek pozwanego odrzuci pozew albo środek odwoławczy, orzekając o kosztach, jak w razie cofnięcia pozwu.

art. 8 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

Znaczenie Kontrakt Socjalny:
Wyjaśnienie zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach razem podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby albo kaucja w postępowaniu grupowym.
Znaczenie Koszty Płacy:
Wyjaśnienie finansowane poprzez pracodawcę obligatoryjne składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obligatoryjne składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych kaucja w postępowaniu grupowym.
Znaczenie Krajowy Transport Drogowy:
Wyjaśnienie wykonywanie działalności gospodarczej w dziedzinie przewozu osób albo rzeczy pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi w państwie, za które uważane jest także zespoły pojazdów składające się z pojazdu kaucja w postępowaniu grupowym.
Znaczenie Kwit Depozytowy:
Wyjaśnienie wyemitowany poprzez instytucję finansową z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego albo innego państwa należącego do OECD: a) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez wzgląd na papierami kaucja w postępowaniu grupowym.
Znaczenie Krewni W Linii Bocznej:
Wyjaśnienie bocznej są pozostali krewni, którzy nie są krewnymi w linii prostej (rodzeństwo, ciotki, stryjowie, kuzynowie i tak dalej). Najbliższe pokrewieństwo w linii bocznej to pokrewieństwo II stopnia a więc kaucja w postępowaniu grupowym.

Czym jest Kaucja w postępowaniu grupowym znaczenie w Słownik prawo K .

  • Dodano:
  • Autor: