Kierownik jednostki co to jest
Definicja Kierownik jednostki w prawie. Znaczenie jedno- albo wieloosobowy (zarząd), który - wedle.

Czy przydatne?

Definicja Kierownik jednostki w prawie

Definicja z ang. Head of unit, z niem. Referatsleiter.

Słownik KIEROWNIK JEDNOSTKI: Osoba albo organ jedno- albo wieloosobowy (zarząd), który - wedle obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową albo na mocy prawa własności - uprawniona jest do kierowania jednostką, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych poprzez jednostkę. W razie spółki jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważane jest - wspólników prowadzących kwestie spółki, w razie spółki partnerskiej - wspólników prowadzących kwestie spółki lub zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komdandytowo-akcyjnej - komplementariuszy prowadzących kwestie spółki. w razie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika jednostki uważane jest tę osobę; przepis ten stosuje się odpowiednio do osób wykonujących wolne zawody. Za kierownika jednostki uważane jest również likwidatora, a również syndyka albo zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym, jeśli prowadzą przedsiębiorstwo upadłego.
Art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości.

Znaczenie Koszty Płacy:
Wyjaśnienie finansowane poprzez pracodawcę obligatoryjne składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obligatoryjne składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych kierownik jednostki.
Znaczenie Kwit Depozytowy:
Wyjaśnienie wyemitowany poprzez instytucję finansową z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego albo innego państwa należącego do OECD: a) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez wzgląd na papierami kierownik jednostki.
Znaczenie Krewni W Linii Prostej:
Wyjaśnienie prostej są osoby pochodzące jedna od drugiej. Rozróżnia się tu linię wstępnych, a więc rodziców, dziadków i tak dalej i linię zstępnych, a więc dzieci, wnuków, prawnuków i tak dalej Obliczanie stopni kierownik jednostki.
Znaczenie Kwalifikacje Na Sędziego Wojewódzkiego Sądu Aministracyjnego:
Wyjaśnienie na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego może być powołany ten, kto: 1) ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 2) jest nieskazitelnego kierownik jednostki.
Znaczenie Konsolidacja:
Wyjaśnienie finansowych jednostek tworzących grupę kapitałową poprzez sumowanie odpowiednich pozycji sprawozdań finansowych jednostki dominującej, jednostek zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek kierownik jednostki.

Czym jest Kierownik jednostki znaczenie w Słownik prawo K .

  • Dodano:
  • Autor: