Kontrola celna co to jest
Definicja Kontrola celna w prawie. Znaczenie szczególnych czynności takich jak: weryfikacja towarów.

Czy przydatne?

Definicja Kontrola celna w prawie

Definicja z ang. Customs control, z niem. Zollkontrolle.

Słownik KONTROLA CELNA: Wykonywanie szczególnych czynności takich jak: weryfikacja towarów, kontrola posiadania i autentyczności dokumentów, kontrola księgowości i innych dokumentów przedsiębiorstw, kontrola środków transportu, kontrola bagaży i innych towarów przewożonych poprzez osoby, prowadzenie dochodzeń w postępowaniu administracyjnym i innych podobnych czynności w celu zapewnienia przestrzegania regulaminów prawa celnego i, w przypadku potrzeby, innych regulaminów mających wykorzystanie w odniesieniu do towarów znajdujących się pod dozorem celnym
Art. 4 pkt 14 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.

Znaczenie Kara Nagany:
Wyjaśnienie wtedy, gdy z racji na charakter i okoliczności czynu albo właściwości i warunki osobiste sprawcy należy przypuszczać, iż wykorzystanie tej kary jest wystarczające do wdrożenia go do poszanowania kontrola celna.
Znaczenie Koszty Płacy:
Wyjaśnienie finansowane poprzez pracodawcę obligatoryjne składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obligatoryjne składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych kontrola celna.
Znaczenie Kara Umowna:
Wyjaśnienie umowie, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania albo nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi poprzez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Art. 483 § 1 kodeksu cywilnego kontrola celna.
Znaczenie Kierownik Jednostki:
Wyjaśnienie jedno- albo wieloosobowy (zarząd), który - wedle obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową albo na mocy prawa własności - uprawniona jest do kierowania jednostką, z wyłączeniem kontrola celna.
Znaczenie Koszt Uzyskania Przychodu:
Wyjaśnienie przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów albo zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 23. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07 kontrola celna.

Czym jest Kontrola celna znaczenie w Słownik prawo K .

  • Dodano:
  • Autor: