Kontrola celna co to jest
Definicja Kontrola celna w prawie. Znaczenie szczególnych czynności takich jak: weryfikacja towarów.

Czy przydatne?

Definicja Kontrola celna w prawie

Definicja z ang. Customs control, z niem. Zollkontrolle.

Słownik KONTROLA CELNA: Wykonywanie szczególnych czynności takich jak: weryfikacja towarów, kontrola posiadania i autentyczności dokumentów, kontrola księgowości i innych dokumentów przedsiębiorstw, kontrola środków transportu, kontrola bagaży i innych towarów przewożonych poprzez osoby, prowadzenie dochodzeń w postępowaniu administracyjnym i innych podobnych czynności w celu zapewnienia przestrzegania regulaminów prawa celnego i, w przypadku potrzeby, innych regulaminów mających wykorzystanie w odniesieniu do towarów znajdujących się pod dozorem celnym
Art. 4 pkt 14 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.

Znaczenie Kapitał Rezerwowy:
Wyjaśnienie przeznaczone w spółce na pokrycie szczególnych strat albo wydatków. Statut może przewidywać tworzenie pieniądzeów rezerwowych. O zastosowaniu kapitału rezerwowego rozstrzyga walne zebranie kontrola celna.
Znaczenie Krewni W Linii Prostej:
Wyjaśnienie prostej są osoby pochodzące jedna od drugiej. Rozróżnia się tu linię wstępnych, a więc rodziców, dziadków i tak dalej i linię zstępnych, a więc dzieci, wnuków, prawnuków i tak dalej Obliczanie stopni kontrola celna.
Znaczenie Korona Drogi:
Wyjaśnienie pasami awaryjnego postoju albo pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi albo postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych - także z pasem dzielącym jezdnie. Art. 4 punkt 1 kontrola celna.
Znaczenie Kierownik Jednostki:
Wyjaśnienie jedno- albo wieloosobowy (zarząd), który - wedle obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową albo na mocy prawa własności - uprawniona jest do kierowania jednostką, z wyłączeniem kontrola celna.
Znaczenie Karta Kredytowa:
Wyjaśnienie angielskiego: Credit card) - karta płatnicza wydawana poprzez banki albo instytucje finansowe, nie powiązana z rachunkiem bankowym posiadacza (transakcje rozliczane są na odrębnym rachunku). Służy do kontrola celna.

Czym jest Kontrola celna znaczenie w Słownik prawo K .

  • Dodano:
  • Autor: