Krewni w linii bocznej co to jest
Definicja Krewni w linii bocznej w prawie. Znaczenie bocznej są pozostali krewni, którzy nie są.

Czy przydatne?

Definicja Krewni w linii bocznej w prawie

Definicja z ang. Relatives in the lateral line, z niem. Verwandten in der Seitenlinie.

Słownik KREWNI W LINII BOCZNEJ: Krewnymi w linii bocznej są pozostali krewni, którzy nie są krewnymi w linii prostej (rodzeństwo, ciotki, stryjowie, kuzynowie i tak dalej). Najbliższe pokrewieństwo w linii bocznej to pokrewieństwo II stopnia a więc rodzeństwo. Wuj i bratanek to pokrewieństwo III stopnia w linii bocznej. Liczy się wedle ogólną zasadą narodziny wuja, jego brata i bratanka. Bracia cioteczni są spokrewnieni w IV stopniu (narodziny ich i ich dwojga rodziców pochodzących od wspólnego przodka).
Pokrewieństwo w linii bocznej w obrębie tego samego pokolenia jest zawsze parzyste (2, 4, 6 i tak dalej))); nie istnieje w linii bocznej pokrewieństwo pierwszego stopnia. Nieparzysta liczba znaczy zawsze różnicę co najmniej o jedno pokolenie.

Znaczenie Kara Umowna:
Wyjaśnienie umowie, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania albo nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi poprzez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Art. 483 § 1 kodeksu cywilnego krewni w linii bocznej.
Znaczenie Kara Nagany:
Wyjaśnienie wtedy, gdy z racji na charakter i okoliczności czynu albo właściwości i warunki osobiste sprawcy należy przypuszczać, iż wykorzystanie tej kary jest wystarczające do wdrożenia go do poszanowania krewni w linii bocznej.
Znaczenie Kapitał Zapasowy:
Wyjaśnienie przeznaczone w spółce na pokrycie utraty finansowej. Należy w spółce akcyjnej stworzyć pieniądze zapasowy, do którego przelewa się przynajmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki pieniądze ten nie krewni w linii bocznej.
Znaczenie Kierownik Jednostki:
Wyjaśnienie jedno- albo wieloosobowy (zarząd), który - wedle obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową albo na mocy prawa własności - uprawniona jest do kierowania jednostką, z wyłączeniem krewni w linii bocznej.
Znaczenie Kapitał Rezerwowy:
Wyjaśnienie przeznaczone w spółce na pokrycie szczególnych strat albo wydatków. Statut może przewidywać tworzenie pieniądzeów rezerwowych. O zastosowaniu kapitału rezerwowego rozstrzyga walne zebranie krewni w linii bocznej.

Czym jest Krewni w linii bocznej znaczenie w Słownik prawo K .

  • Dodano:
  • Autor: