Kwit depozytowy co to jest
Definicja Kwit depozytowy w prawie. Znaczenie wyemitowany poprzez instytucję finansową z siedzibą.

Czy przydatne?

Definicja Kwit depozytowy w prawie

Definicja z ang. Deposit receipt, z niem. Einzahlungsbeleg.

Słownik KWIT DEPOZYTOWY: Papier wartościowy wyemitowany poprzez instytucję finansową z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego albo innego państwa należącego do OECD:
a) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez wzgląd na papierami wartościowymi dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub papierami wartościowymi wyemitowanymi oprócz tego terytorium, lub
b) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez wzgląd na papierami wartościowymi wyemitowanymi oprócz tego terytorium
- gdzie inkorporowane jest prawo do wymiany tego papieru wartościowego na określone papiery wartościowe we wskazanej w warunkach emisji proporcji, przejście na właściciela tego papieru wartościowego praw majątkowych stanowiących pożytki z papierów wartościowych albo ich równowartości i, w razie akcji - sposobność wydania poprzez właściciela tego papieru wartościowego jego emitentowi wiążącej dyspozycji co do metody głosowania na walnym zgromadzeniu;
Art. 3 punkt 30 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
.

Znaczenie Kraker:
Wyjaśnienie cracker - łamacz) – osoba zajmująca się łamaniem zabezpieczeń komputerowych, zabezpieczeń serwerów w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do ich zasobów albo łamanie zabezpieczeń aplikacji kwit depozytowy.
Znaczenie Kwota Rocznej Podstawy Wymiaru Składek Na Ubezpieczenia Emerytalne I Rentowe:
Wyjaśnienie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym, określoną w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń socjalnych (Dz. U. Nr 137 kwit depozytowy.
Znaczenie Kapitał Rezerwowy:
Wyjaśnienie przeznaczone w spółce na pokrycie szczególnych strat albo wydatków. Statut może przewidywać tworzenie pieniądzeów rezerwowych. O zastosowaniu kapitału rezerwowego rozstrzyga walne zebranie kwit depozytowy.
Znaczenie Kanał Technologiczny:
Wyjaśnienie przedmiotów obudowy, studni kablowych i innych obiektów albo urządzeń wykorzystywanych umieszczeniu albo eksploatacji: a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami kierowania kwit depozytowy.
Znaczenie Koszty Procesu W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie wydatki konieczne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony ( wydatki procesu). art. 98 k.p.c kwit depozytowy.

Czym jest Kwit depozytowy znaczenie w Słownik prawo K .

  • Dodano:
  • Autor: