Majątek osobty małżonków co to jest
Definicja Majątek osobisty małżonków w prawie. Znaczenie osobistego każdego z małżonków należą.

Czy przydatne?

Definicja Majątek osobisty małżonków w prawie

Definicja z ang. Personal assets of spouses, z niem. Persönliche Vermögen der Ehegatten.

Słownik MAJĄTEK OSOBISTY MAŁŻONKÓW: Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:
elementy majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
elementy majątkowe nabyte poprzez dziedziczenie, zapis albo darowiznę, chyba iż spadkodawca albo darczyńca odmiennie postanowił,
prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym regulaminom,
elementy majątkowe wykorzystywane wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
elementy uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała albo wywołanie rozstroju zdrowia lub z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi na skutek całkowitej albo częściowej straty umiejętności do pracy zarobkowej lub na skutek powiększenia się jego potrzeb albo pomniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę albo z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
elementy majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej i inne prawa twórcy,
elementy majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba iż przepis specjalny stanowi odmiennie.
Art. 33 Kodeks dla rodziny i opiekuńczy.

Znaczenie Miejsce Zamieszkania:
Wyjaśnienie zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, gdzie osoba ta przebywa z zamierzeniem stałego pobytu (art. 25 kodeksu cywilnego). Z miejscem zamieszkania nie należy łączyć miesca zameldowania, bo majątek osobisty małżonków.
Znaczenie Mały Przedsiębiorca:
Wyjaśnienie przedsiębiorcę uważane jest przedsiębiorcę, który w przynajmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników i osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży majątek osobisty małżonków.
Znaczenie Metoda Kosztowa Wyceny Nieruchomości:
Wyjaśnienie bazuje na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, iż wartość ta odpowiada kosztom jej odtworzenia, pomniejszonym o wartość zużycia nieruchomości. Przy podejściu tym ustala się oddzielnie majątek osobisty małżonków.
Znaczenie Mobbing:
Wyjaśnienie działania albo zachowania dotyczące pracownika albo skierowane przeciwko pracownikowi, opierające na uporczywym i długotrwałym nękaniu albo zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę majątek osobisty małżonków.
Znaczenie Międzynarodowy Transport Drogowy:
Wyjaśnienie wykonywanie działalności gospodarczej w dziedzinie przewozu osób albo rzeczy pojazdami samochodowymi, za które uważane jest także zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy majątek osobisty małżonków.

Czym jest Majątek osobisty małżonków znaczenie w Słownik prawo M .

  • Dodano:
  • Autor: