Majątek osobty małżonków co to jest
Definicja Majątek osobisty małżonków w prawie. Znaczenie osobistego każdego z małżonków należą.

Czy przydatne?

Definicja Majątek osobisty małżonków w prawie

Definicja z ang. Personal assets of spouses, z niem. Persönliche Vermögen der Ehegatten.

Słownik MAJĄTEK OSOBISTY MAŁŻONKÓW: Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:
elementy majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
elementy majątkowe nabyte poprzez dziedziczenie, zapis albo darowiznę, chyba iż spadkodawca albo darczyńca odmiennie postanowił,
prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym regulaminom,
elementy majątkowe wykorzystywane wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
elementy uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała albo wywołanie rozstroju zdrowia lub z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi na skutek całkowitej albo częściowej straty umiejętności do pracy zarobkowej lub na skutek powiększenia się jego potrzeb albo pomniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę albo z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
elementy majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej i inne prawa twórcy,
elementy majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba iż przepis specjalny stanowi odmiennie.
Art. 33 Kodeks dla rodziny i opiekuńczy.

Znaczenie Mały Przedsiębiorca:
Wyjaśnienie przedsiębiorcę uważane jest przedsiębiorcę, który w przynajmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników i osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży majątek osobisty małżonków.
Znaczenie Międzynarodowy Transport Kombinowany:
Wyjaśnienie Transport kombinowany, w czasie którego następuje przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej art. 4 pkt 14 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym majątek osobisty małżonków.
Znaczenie Mienie Wielkiej Wartości:
Wyjaśnienie Mieniem wielkiej wartości jest mienie, którego wartość w momencie popełnienia czynu zabronionego przekracza tysiąckrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Art. 115 § 6 kodeksu karnego majątek osobisty małżonków.
Znaczenie Mienie:
Wyjaśnienie Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe - art. 44 Kodeksu cywilnego majątek osobisty małżonków.
Znaczenie Marża Handlowa:
Wyjaśnienie ceną płaconą poprzez kupującego a ceną uprzednio zapłaconą poprzez przedsiębiorcę, wynikającą z wydateków i zysku przedsiębiorcy; marża handlowa może być wyrażona kwotowo albo w procentach, Art. 3 majątek osobisty małżonków.

Czym jest Majątek osobisty małżonków znaczenie w Słownik prawo M .

  • Dodano:
  • Autor: