Metoda kosztowa wyceny co to jest
Definicja Metoda kosztowa wyceny nieruchomości w prawie. Znaczenie bazuje na określaniu wartości.

Czy przydatne?

Definicja Metoda kosztowa wyceny nieruchomości w prawie

Definicja z ang. Cost method of valuation of real estate, z niem. Kostenbewertungsmethode der Immobilien.

Słownik METODA KOSZTOWA WYCENY NIERUCHOMOŚCI: Podejście kosztowe bazuje na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, iż wartość ta odpowiada kosztom jej odtworzenia, pomniejszonym o wartość zużycia nieruchomości. Przy podejściu tym ustala się oddzielnie wydatek nabycia gruntu i wydatek odtworzenia jego części składowych.

Znaczenie Młodociany Sprawca Przestępstwa:
Wyjaśnienie Młodocianym jest sprawca, który w momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat i w momencie orzekania w pierwszej instancji 24 lat. Art. 115 § 10 kodeksu karnego metoda kosztowa wyceny nieruchomości.
Znaczenie Miejsce Zamieszkania:
Wyjaśnienie zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, gdzie osoba ta przebywa z zamierzeniem stałego pobytu (art. 25 kodeksu cywilnego). Z miejscem zamieszkania nie należy łączyć miesca zameldowania, bo metoda kosztowa wyceny nieruchomości.
Znaczenie Majątek Wspólny Małżonków:
Wyjaśnienie wspólnego należą zwłaszcza: pobrane płaca za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak także z majątku osobistego każdego z małżonków metoda kosztowa wyceny nieruchomości.
Znaczenie Mienie Znacznej Wartości:
Wyjaśnienie Mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w momencie popełnienia czynu zabronionego przekracza dwustukrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Art. 115 § 5 kodeksu karnego metoda kosztowa wyceny nieruchomości.
Znaczenie Mały Podatnik:
Wyjaśnienie znaczy to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wspólnie z stawką należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych stawki metoda kosztowa wyceny nieruchomości.

Czym jest Metoda kosztowa wyceny znaczenie w Słownik prawo M .

  • Dodano:
  • Autor: