Nabycie wierzytelności co to jest
Definicja Nabycie wierzytelności w prawie. Znaczenie która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą.

Czy przydatne?

Definicja Nabycie wierzytelności w prawie

Definicja z ang. Purchase of receivables, z niem. Erwerb von Forderungen.

Słownik NABYCIE WIERZYTELNOŚCI: Osoba trzecia, która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty:
jeśli płaci cudzy dług, za który jest odpowiedzialna osobiście lub pewnymi obiektami majątkowymi;
jeśli przysługuje jej prawo, przed którym spłacona wierzytelność ma pierwszeństwo zaspokojenia;
jeśli działa za zgodą dłużnika w celu wstąpienia w prawa wierzyciela; zgoda dłużnika powinna być pod nieważnością wyrażona na piśmie;
jeśli to przewidują regulaminy szczególne.
Art. 518 § 1 kodeksu cywilnego § 2. W wypadkach powyższych wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia, które jest już wymagalne. § 3. jeśli wierzyciel został spłacony poprzez osobę trzecią tylko w części, przysługuje mu co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed wierzytelnością, która przeszła na osobę trzecią w wyniku zapłaty częściowej.

Znaczenie Nieważność Testamentu:
Wyjaśnienie istotny, jeśli został sporządzony: w stanie wyłączającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, iż gdyby spadkodawca nie działał nabycie wierzytelności.
Znaczenie Nieruchomość Rolna:
Wyjaśnienie rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są albo mogą być używane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w dziedzinie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji nabycie wierzytelności.
Znaczenie Niezarobkowy Krajowy Przewóz Drogowy:
Wyjaśnienie Przewóz na potrzeby swoje realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej art. 4 pkt 5 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym nabycie wierzytelności.
Znaczenie Nazwisko Dziecka:
Wyjaśnienie małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie, iż dziecko będzie nosiło nabycie wierzytelności.
Znaczenie Nienależne Świadczenie:
Wyjaśnienie nienależne, jeśli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany albo nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, lub jeśli podstawa świadczenia odpadła albo zamierzony cel świadczenia nabycie wierzytelności.

Czym jest Nabycie wierzytelności znaczenie w Słownik prawo N .

  • Dodano:
  • Autor: