Nabycie wierzytelności co to jest
Definicja Nabycie wierzytelności w prawie. Znaczenie która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą.

Czy przydatne?

Definicja Nabycie wierzytelności w prawie

Definicja z ang. Purchase of receivables, z niem. Erwerb von Forderungen.

Słownik NABYCIE WIERZYTELNOŚCI: Osoba trzecia, która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty:
jeśli płaci cudzy dług, za który jest odpowiedzialna osobiście lub pewnymi obiektami majątkowymi;
jeśli przysługuje jej prawo, przed którym spłacona wierzytelność ma pierwszeństwo zaspokojenia;
jeśli działa za zgodą dłużnika w celu wstąpienia w prawa wierzyciela; zgoda dłużnika powinna być pod nieważnością wyrażona na piśmie;
jeśli to przewidują regulaminy szczególne.
Art. 518 § 1 kodeksu cywilnego § 2. W wypadkach powyższych wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia, które jest już wymagalne. § 3. jeśli wierzyciel został spłacony poprzez osobę trzecią tylko w części, przysługuje mu co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed wierzytelnością, która przeszła na osobę trzecią w wyniku zapłaty częściowej.

Znaczenie Nakłanianie, Pomocnictwo:
Wyjaśnienie odpowiedzialny jest nie tylko ten, kto ją bezpośrednio wyrządził, ale również ten, kto inną osobę do wyrządzenia szkody nakłonił lub był jej pomocny, jak także ten, kto świadomie skorzystał z nabycie wierzytelności.
Znaczenie Nienależyte Wykonanie Umowy:
Wyjaśnienie jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania albo nienależytego wykonania zobowiązania, chyba iż niewykonanie albo nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik nabycie wierzytelności.
Znaczenie Niezarobkowy Przewóz Drogowy:
Wyjaśnienie swoje – każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami albo bez, załadowanego albo bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób albo nabycie wierzytelności.
Znaczenie Nawiązanie Stosunku Pracy:
Wyjaśnienie Nawiązanie relacji pracy i określenie warunków pracy i płacy, bez względu na podstawę prawną tego relacji, wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika. Art. 11 kodeksu pracy nabycie wierzytelności.
Znaczenie Nieważność Testamentu:
Wyjaśnienie istotny, jeśli został sporządzony: w stanie wyłączającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, iż gdyby spadkodawca nie działał nabycie wierzytelności.

Czym jest Nabycie wierzytelności znaczenie w Słownik prawo N .

  • Dodano:
  • Autor: