Nabycie wierzytelności co to jest
Definicja Nabycie wierzytelności w prawie. Znaczenie która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą.

Czy przydatne?

Definicja Nabycie wierzytelności w prawie

Definicja z ang. Purchase of receivables, z niem. Erwerb von Forderungen.

Słownik NABYCIE WIERZYTELNOŚCI: Osoba trzecia, która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty:
jeśli płaci cudzy dług, za który jest odpowiedzialna osobiście lub pewnymi obiektami majątkowymi;
jeśli przysługuje jej prawo, przed którym spłacona wierzytelność ma pierwszeństwo zaspokojenia;
jeśli działa za zgodą dłużnika w celu wstąpienia w prawa wierzyciela; zgoda dłużnika powinna być pod nieważnością wyrażona na piśmie;
jeśli to przewidują regulaminy szczególne.
Art. 518 § 1 kodeksu cywilnego § 2. W wypadkach powyższych wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia, które jest już wymagalne. § 3. jeśli wierzyciel został spłacony poprzez osobę trzecią tylko w części, przysługuje mu co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed wierzytelnością, która przeszła na osobę trzecią w wyniku zapłaty częściowej.

Znaczenie Niegodny Spadkobierca:
Wyjaśnienie być uznany poprzez sąd za niegodnego, jeśli: dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; podstępem albo groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia albo odwołania testamentu nabycie wierzytelności.
Znaczenie Niezarobkowy Krajowy Przewóz Drogowy:
Wyjaśnienie Przewóz na potrzeby swoje realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej art. 4 pkt 5 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym nabycie wierzytelności.
Znaczenie Nawiązanie Stosunku Pracy:
Wyjaśnienie Nawiązanie relacji pracy i określenie warunków pracy i płacy, bez względu na podstawę prawną tego relacji, wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika. Art. 11 kodeksu pracy nabycie wierzytelności.
Znaczenie Niedozwolone Postanowienia Umowne:
Wyjaśnienie wątpliwości uważane jest, iż niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które zwłaszcza: wyłączają albo ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie, wyłączają albo nabycie wierzytelności.
Znaczenie Niepoczytalność:
Wyjaśnienie przestępstwa, kto, na skutek choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego albo innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w momencie czynu rozpoznać jego znaczenia albo pokierować swoim nabycie wierzytelności.

Czym jest Nabycie wierzytelności znaczenie w Słownik prawo N .

  • Dodano:
  • Autor: