Natychmiastowa wykonalność co to jest
Definicja Natychmiastowa wykonalność decyzji w prawie. Znaczenie służy odwołanie, może być nadany.

Czy przydatne?

Definicja Natychmiastowa wykonalność decyzji w prawie

Definicja z ang. The immediate implementation of the decision, z niem. Die unmittelbare Umsetzung der Entscheidung.

Słownik NATYCHMIASTOWA WYKONALNOŚĆ DECYZJI: Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy to jest konieczne z racji na ochronę zdrowia albo życia ludzkiego lub dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi utratami bądź także z racji na inny biznes socjalny albo wyjątkowo istotny biznes strony. W tym ostatnim przypadku organ administracji publicznej może w drodze postanowienia zażądać od strony stosownego zabezpieczenia. Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji również po jej wydaniu. W tym przypadku organ wydaje postanowienie, na które służy stronie zażalenie.
Art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego.

Znaczenie Należności Celne Przywozowe:
Wyjaśnienie przywozowe to cła i koszty o równoważnym skutku należne przy przywozie towarów, koszty przywozowe ustanowione w ramach wspólnej polityki rolnej albo odrębnych regulaminów mających wykorzystanie do natychmiastowa wykonalność decyzji.
Znaczenie Nabycie Wierzytelności:
Wyjaśnienie która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty: jeśli płaci cudzy dług, za który jest odpowiedzialna osobiście lub pewnymi obiektami majątkowymi; jeśli natychmiastowa wykonalność decyzji.
Znaczenie Nazwisko Dziecka:
Wyjaśnienie małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie, iż dziecko będzie nosiło natychmiastowa wykonalność decyzji.
Znaczenie Niezarobkowy Krajowy Przewóz Drogowy:
Wyjaśnienie Przewóz na potrzeby swoje realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej art. 4 pkt 5 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym natychmiastowa wykonalność decyzji.
Znaczenie Nieruchomość Podobna:
Wyjaśnienie jest porównywalna z nieruchomością stanowiącą element wyceny, z racji na położenie, stan prawny, użytek, sposób korzystania i inne cechy wpływające na jej wartość art. 4 pkt 16 Ustawy z dnia 21 natychmiastowa wykonalność decyzji.

Czym jest Natychmiastowa wykonalność znaczenie w Słownik prawo N .

  • Dodano:
  • Autor: