Natychmiastowa wykonalność co to jest
Definicja Natychmiastowa wykonalność decyzji w prawie. Znaczenie służy odwołanie, może być nadany.

Czy przydatne?

Definicja Natychmiastowa wykonalność decyzji w prawie

Definicja z ang. The immediate implementation of the decision, z niem. Die unmittelbare Umsetzung der Entscheidung.

Słownik NATYCHMIASTOWA WYKONALNOŚĆ DECYZJI: Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy to jest konieczne z racji na ochronę zdrowia albo życia ludzkiego lub dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi utratami bądź także z racji na inny biznes socjalny albo wyjątkowo istotny biznes strony. W tym ostatnim przypadku organ administracji publicznej może w drodze postanowienia zażądać od strony stosownego zabezpieczenia. Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji również po jej wydaniu. W tym przypadku organ wydaje postanowienie, na które służy stronie zażalenie.
Art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego.

Znaczenie Niepoczytalność:
Wyjaśnienie przestępstwa, kto, na skutek choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego albo innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w momencie czynu rozpoznać jego znaczenia albo pokierować swoim natychmiastowa wykonalność decyzji.
Znaczenie Nakłanianie, Pomocnictwo:
Wyjaśnienie odpowiedzialny jest nie tylko ten, kto ją bezpośrednio wyrządził, ale również ten, kto inną osobę do wyrządzenia szkody nakłonił lub był jej pomocny, jak także ten, kto świadomie skorzystał z natychmiastowa wykonalność decyzji.
Znaczenie Nienależne Świadczenie:
Wyjaśnienie nienależne, jeśli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany albo nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, lub jeśli podstawa świadczenia odpadła albo zamierzony cel świadczenia natychmiastowa wykonalność decyzji.
Znaczenie Nabycie Wierzytelności:
Wyjaśnienie która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty: jeśli płaci cudzy dług, za który jest odpowiedzialna osobiście lub pewnymi obiektami majątkowymi; jeśli natychmiastowa wykonalność decyzji.
Znaczenie Należyta Staranność:
Wyjaśnienie Dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w relacjach danego rodzaju (należyta staranność). Art. 355 § 1 kodeksu cywilnego natychmiastowa wykonalność decyzji.

Czym jest Natychmiastowa wykonalność znaczenie w Słownik prawo N .

  • Dodano:
  • Autor: