Natychmiastowa wykonalność co to jest
Definicja Natychmiastowa wykonalność decyzji w prawie. Znaczenie służy odwołanie, może być nadany.

Czy przydatne?

Definicja Natychmiastowa wykonalność decyzji w prawie

Definicja z ang. The immediate implementation of the decision, z niem. Die unmittelbare Umsetzung der Entscheidung.

Słownik NATYCHMIASTOWA WYKONALNOŚĆ DECYZJI: Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy to jest konieczne z racji na ochronę zdrowia albo życia ludzkiego lub dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi utratami bądź także z racji na inny biznes socjalny albo wyjątkowo istotny biznes strony. W tym ostatnim przypadku organ administracji publicznej może w drodze postanowienia zażądać od strony stosownego zabezpieczenia. Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji również po jej wydaniu. W tym przypadku organ wydaje postanowienie, na które służy stronie zażalenie.
Art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego.

Znaczenie Nieruchomość Rolna:
Wyjaśnienie rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są albo mogą być używane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w dziedzinie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji natychmiastowa wykonalność decyzji.
Znaczenie Należności Celne Wywozowe:
Wyjaśnienie równoważnym skutku należne przy wywozie towarów, koszty wywozowe ustanowione w ramach wspólnej polityki rolnej albo odrębnych regulaminów mających wykorzystanie do niektórych towarów uzyskanych natychmiastowa wykonalność decyzji.
Znaczenie Nabycie Wierzytelności:
Wyjaśnienie która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty: jeśli płaci cudzy dług, za który jest odpowiedzialna osobiście lub pewnymi obiektami majątkowymi; jeśli natychmiastowa wykonalność decyzji.
Znaczenie Należności Celne Przywozowe:
Wyjaśnienie przywozowe to cła i koszty o równoważnym skutku należne przy przywozie towarów, koszty przywozowe ustanowione w ramach wspólnej polityki rolnej albo odrębnych regulaminów mających wykorzystanie do natychmiastowa wykonalność decyzji.
Znaczenie Nieruchomość:
Wyjaśnienie części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny element własności (grunty), jak także budynki trwale z gruntem powiązane albo części takich budynków, jeśli na mocy regulaminów specjalnych stanowią natychmiastowa wykonalność decyzji.

Czym jest Natychmiastowa wykonalność znaczenie w Słownik prawo N .

  • Dodano:
  • Autor: