Niedozwolone postanowienia co to jest
Definicja Niedozwolone postanowienia umowne w prawie. Znaczenie wątpliwości uważane jest, iż.

Czy przydatne?

Definicja Niedozwolone postanowienia umowne w prawie

Definicja z ang. Abusive clauses, z niem. Missbräuchliche Klauseln.

Słownik NIEDOZWOLONE POSTANOWIENIA UMOWNE: W przypadku wątpliwości uważane jest, iż niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które zwłaszcza:
wyłączają albo ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie,
wyłączają albo istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie albo nienależyte wykonanie zobowiązania,
wyłączają albo istotnie ograniczają potrącenie wierzytelności konsumenta z wierzytelnością drugiej strony,
przewidują postanowienia, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy,
zezwalają kontrahentowi konsumenta na przeniesienie praw i przekazanie obowiązków wynikających z umowy bez zgody konsumenta,
uzależniają zawarcie umowy od przyrzeczenia poprzez konsumenta zawierania w przyszłości dalszych umów podobnego rodzaju,
uzależniają zawarcie, treść albo wykonanie umowy od zawarcia innej umowy, nie mającej bezpośredniego związku z umową zawierającą oceniane postanowienie,
uzależniają spełnienie świadczenia od okoliczności zależnych tylko od woli kontrahenta konsumenta,
przyznają kontrahentowi konsumenta uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji umowy,
uprawniają kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej powody wskazanej w tej umowie,
przyznają tylko kontrahentowi konsumenta uprawnienie do stwierdzania zgodności świadczenia z umową,
wyłączają wymóg zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie nie spełnione w całości albo części, jeśli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy albo jej wykonania,
przewidują utratę prawa żądania zwrotu świadczenia konsumenta spełnionego przedtem niż świadczenie kontrahenta, gdy strony wypowiadają, rozwiązują albo odstępują od u mowy,
pozbawiają wyłącznie konsumenta uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej albo jej wypowiedzenia,
zastrzegają dla kontrahenta konsumenta uprawnienie wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieoznaczony, bez wskazania istotnych przyczyn i stosownego terminu wypowiedzenia,
nakładają wyłącznie na konsumenta wymóg zapłaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zawarcia albo wykonania umowy,
nakładają na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania albo odstąpił od umowy, wymóg zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej albo odstępnego,
stanowią, iż umowa zawarta na czas oznaczony ulega przedłużeniu, o ile konsument, dla którego zastrzeżono rażąco krótki termin, nie złoży przeciwnego oświadczenia,
przewidują wyłącznie dla kontrahenta konsumenta jednostronne uprawnienie do zmiany, bez istotnych przyczyn, ważnych cech świadczenia,
przewidują uprawnienie kontrahenta konsumenta do ustalenia albo podwyższenia ceny albo wynagrodzenia po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi prawa odstąpienia od umowy,
uzależniają odpowiedzialność kontrahenta konsumenta od wykonania zobowiązań poprzez osoby, za pośrednictwem których kontrahent konsumenta zawiera umowę albo przy których pomocy wykonuje własne zobowiązanie, lub uzależniają tę odpowiedzialność od spełnienia poprzez konsumenta nadmiernie uciążliwych formalności,
przewidują wymóg wykonania zobowiązania poprzez konsumenta mimo niewykonania albo nienależytego wykonania zobowiązania poprzez jego kontrahenta,
wyłączają jurysdykcję sądów polskich albo poddają sprawę pod rozstrzygnięcie sądu polubownego polskiego albo zagranicznego lub innego organu, a również narzucają rozpoznanie kwestie poprzez sąd, który zgodnie z ustawy nie jest miejscowo właściwy.
Art. 385(3).

Znaczenie Należności Celne Przywozowe:
Wyjaśnienie przywozowe to cła i koszty o równoważnym skutku należne przy przywozie towarów, koszty przywozowe ustanowione w ramach wspólnej polityki rolnej albo odrębnych regulaminów mających wykorzystanie do niedozwolone postanowienia umowne.
Znaczenie Niegodny Spadkobierca:
Wyjaśnienie być uznany poprzez sąd za niegodnego, jeśli: dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; podstępem albo groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia albo odwołania testamentu niedozwolone postanowienia umowne.
Znaczenie Nabycie Wierzytelności:
Wyjaśnienie która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty: jeśli płaci cudzy dług, za który jest odpowiedzialna osobiście lub pewnymi obiektami majątkowymi; jeśli niedozwolone postanowienia umowne.
Znaczenie Nieważność Postępowania Cywilnego:
Wyjaśnienie postępowania zachodzi: 1) jeśli droga sądowa była niedopuszczalna, 2) jeśli strona nie miała umiejętności sądowej albo procesowej, organu powołanego do jej reprezentowania albo przedstawiciela niedozwolone postanowienia umowne.
Znaczenie Należności Celne Wywozowe:
Wyjaśnienie równoważnym skutku należne przy wywozie towarów, koszty wywozowe ustanowione w ramach wspólnej polityki rolnej albo odrębnych regulaminów mających wykorzystanie do niektórych towarów uzyskanych niedozwolone postanowienia umowne.

Czym jest Niedozwolone postanowienia znaczenie w Słownik prawo N .

  • Dodano:
  • Autor: