Nienależne świadczenie co to jest
Definicja Nienależne świadczenie alimentacyjne w prawie. Znaczenie świadczenie alimentacyjne.

Czy przydatne?

Definicja Nienależne świadczenie alimentacyjne w prawie

Definicja z ang. Undue maintenance payment, z niem. Unzulässige Haltszahlung.

Słownik: Nienależnie pobrane świadczenie alimentacyjne - znaczy to świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
a) wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości albo w części,
b) przyznane albo wypłacone w razie świadomego wprowadzenia w błąd poprzez osobę pobierającą te świadczenia,
c) wypłacone bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa, jeśli stwierdzono nieważność decyzji przyznającej świadczenie lub wskutek wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą świadczenie i odmówiono prawa do świadczenia,
d) wypłacone, w razie gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania dostała alimenty,
e) wypłacone w razie, o którym mowa w art. 17 ust. 5, za moment od dnia, gdzie osoba stała się uprawniona do świadczeń w innym kraju w związku ze stosowaniem regulaminów o koordynacji mechanizmów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba, iż zostały zwrócone wedle przepisami o koordynacji mechanizmów zabezpieczenia społecznego;
art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
.

Czym jest Nienależne świadczenie znaczenie w Słownik prawo N .