Nienależne świadczenie co to jest
Definicja Nienależne świadczenie alimentacyjne w prawie. Znaczenie świadczenie alimentacyjne.

Czy przydatne?

Definicja Nienależne świadczenie alimentacyjne w prawie

Definicja z ang. Undue maintenance payment, z niem. Unzulässige Haltszahlung.

Słownik NIENALEŻNE ŚWIADCZENIE ALIMENTACYJNE: Nienależnie pobrane świadczenie alimentacyjne - znaczy to świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
a) wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości albo w części,
b) przyznane albo wypłacone w razie świadomego wprowadzenia w błąd poprzez osobę pobierającą te świadczenia,
c) wypłacone bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa, jeśli stwierdzono nieważność decyzji przyznającej świadczenie lub wskutek wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą świadczenie i odmówiono prawa do świadczenia,
d) wypłacone, w razie gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania dostała alimenty,
e) wypłacone w razie, o którym mowa w art. 17 ust. 5, za moment od dnia, gdzie osoba stała się uprawniona do świadczeń w innym kraju w związku ze stosowaniem regulaminów o koordynacji mechanizmów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba, iż zostały zwrócone wedle przepisami o koordynacji mechanizmów zabezpieczenia społecznego;
art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
.

Znaczenie Nakaz Zapłaty W Postępowaniu Nakazowym:
Wyjaśnienie Wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, iż pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wspólnie z kosztami lub wnieść w tym terminie zarzuty. art. 491 k.p.c nienależne świadczenie alimentacyjne.
Znaczenie Nieruchomość Podobna:
Wyjaśnienie jest porównywalna z nieruchomością stanowiącą element wyceny, z racji na położenie, stan prawny, użytek, sposób korzystania i inne cechy wpływające na jej wartość art. 4 pkt 16 Ustawy z dnia 21 nienależne świadczenie alimentacyjne.
Znaczenie Niedozwolone Postanowienia Umowne:
Wyjaśnienie wątpliwości uważane jest, iż niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które zwłaszcza: wyłączają albo ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie, wyłączają albo nienależne świadczenie alimentacyjne.
Znaczenie Należności Celne Przywozowe:
Wyjaśnienie przywozowe to cła i koszty o równoważnym skutku należne przy przywozie towarów, koszty przywozowe ustanowione w ramach wspólnej polityki rolnej albo odrębnych regulaminów mających wykorzystanie do nienależne świadczenie alimentacyjne.
Znaczenie Nieruchomość Gruntowa:
Wyjaśnienie Grunt wspólnie z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeśli stanowią odrębny element własności art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami nienależne świadczenie alimentacyjne.

Czym jest Nienależne świadczenie znaczenie w Słownik prawo N .

  • Dodano:
  • Autor: