Nienależyte wykonanie umowy co to jest
Definicja Nienależyte wykonanie umowy w prawie. Znaczenie jest do naprawienia szkody wynikłej z.

Czy przydatne?

Definicja Nienależyte wykonanie umowy w prawie

Definicja z ang. Improper performance, z niem. Unsachgemäße Leistung.

Słownik NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY: Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania albo nienależytego wykonania zobowiązania, chyba iż niewykonanie albo nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Nawiązka:
Wyjaśnienie represyjno-odszkodowawczy środek karny będący reakcją na popełnienie czynu zabronionego. Nawiązka może byc orzeczona na rzecz pokrzywdzonego przestępstwem albo na rzecz instytucji, stowarzyszenia nienależyte wykonanie umowy.
Znaczenie Natychmiastowa Wykonalność Decyzji:
Wyjaśnienie służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy to jest konieczne z racji na ochronę zdrowia albo życia ludzkiego lub dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed nienależyte wykonanie umowy.
Znaczenie Nieruchomość Rolna:
Wyjaśnienie rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są albo mogą być używane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w dziedzinie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji nienależyte wykonanie umowy.
Znaczenie Nabycie Wierzytelności:
Wyjaśnienie która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty: jeśli płaci cudzy dług, za który jest odpowiedzialna osobiście lub pewnymi obiektami majątkowymi; jeśli nienależyte wykonanie umowy.
Znaczenie Nienależne Świadczenie:
Wyjaśnienie nienależne, jeśli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany albo nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, lub jeśli podstawa świadczenia odpadła albo zamierzony cel świadczenia nienależyte wykonanie umowy.

Czym jest Nienależyte wykonanie umowy znaczenie w Słownik prawo N .

  • Dodano:
  • Autor: