Nienależyte wykonanie umowy co to jest
Definicja Nienależyte wykonanie umowy w prawie. Znaczenie jest do naprawienia szkody wynikłej z.

Czy przydatne?

Definicja Nienależyte wykonanie umowy w prawie

Definicja z ang. Improper performance, z niem. Unsachgemäße Leistung.

Słownik NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY: Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania albo nienależytego wykonania zobowiązania, chyba iż niewykonanie albo nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Nieruchomość Podobna:
Wyjaśnienie jest porównywalna z nieruchomością stanowiącą element wyceny, z racji na położenie, stan prawny, użytek, sposób korzystania i inne cechy wpływające na jej wartość art. 4 pkt 16 Ustawy z dnia 21 nienależyte wykonanie umowy.
Znaczenie Nieruchomość Rolna:
Wyjaśnienie rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są albo mogą być używane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w dziedzinie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji nienależyte wykonanie umowy.
Znaczenie Nakaz Zapłaty W Postępowaniu Nakazowym:
Wyjaśnienie Wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, iż pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wspólnie z kosztami lub wnieść w tym terminie zarzuty. art. 491 k.p.c nienależyte wykonanie umowy.
Znaczenie Nakłanianie, Pomocnictwo:
Wyjaśnienie odpowiedzialny jest nie tylko ten, kto ją bezpośrednio wyrządził, ale również ten, kto inną osobę do wyrządzenia szkody nakłonił lub był jej pomocny, jak także ten, kto świadomie skorzystał z nienależyte wykonanie umowy.
Znaczenie Niegodny Spadkobierca:
Wyjaśnienie być uznany poprzez sąd za niegodnego, jeśli: dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; podstępem albo groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia albo odwołania testamentu nienależyte wykonanie umowy.

Czym jest Nienależyte wykonanie umowy znaczenie w Słownik prawo N .

  • Dodano:
  • Autor: