Niepoczytalność co to jest
Definicja Niepoczytalność w prawie. Znaczenie przestępstwa, kto, na skutek choroby psychicznej.

Czy przydatne?

Definicja Niepoczytalność w prawie

Definicja z ang. Insanity, z niem. Wahnsinn.

Słownik NIEPOCZYTALNOŚĆ: Nie popełnia przestępstwa, kto, na skutek choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego albo innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w momencie czynu rozpoznać jego znaczenia albo pokierować swoim postępowaniem. Jeśli w momencie popełnienia przestępstwa umiejętność rozpoznania znaczenia czynu albo zarządzania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona, sąd może wykorzystać nadzwyczajne złagodzenie kary.
Art. 31 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Nakłanianie, Pomocnictwo:
Wyjaśnienie odpowiedzialny jest nie tylko ten, kto ją bezpośrednio wyrządził, ale również ten, kto inną osobę do wyrządzenia szkody nakłonił lub był jej pomocny, jak także ten, kto świadomie skorzystał z niepoczytalność.
Znaczenie Należyta Staranność:
Wyjaśnienie Dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w relacjach danego rodzaju (należyta staranność). Art. 355 § 1 kodeksu cywilnego niepoczytalność.
Znaczenie Nieruchomość Gruntowa:
Wyjaśnienie Grunt wspólnie z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeśli stanowią odrębny element własności art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami niepoczytalność.
Znaczenie Nienależyte Wykonanie Umowy:
Wyjaśnienie jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania albo nienależytego wykonania zobowiązania, chyba iż niewykonanie albo nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik niepoczytalność.
Znaczenie Nawiązka:
Wyjaśnienie represyjno-odszkodowawczy środek karny będący reakcją na popełnienie czynu zabronionego. Nawiązka może byc orzeczona na rzecz pokrzywdzonego przestępstwem albo na rzecz instytucji, stowarzyszenia niepoczytalność.

Czym jest Niepoczytalność znaczenie w Słownik prawo N .

  • Dodano:
  • Autor: