Nieruchomość gruntowa co to jest
Definicja Nieruchomość gruntowa w prawie. Znaczenie częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i.

Czy przydatne?

Definicja Nieruchomość gruntowa w prawie

Definicja z ang. land property, z niem. Grundbesitz.

Słownik NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Grunt wspólnie z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeśli stanowią odrębny element własności
art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Znaczenie Nienależyte Wykonanie Umowy:
Wyjaśnienie jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania albo nienależytego wykonania zobowiązania, chyba iż niewykonanie albo nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik nieruchomość gruntowa.
Znaczenie Nawiązka:
Wyjaśnienie represyjno-odszkodowawczy środek karny będący reakcją na popełnienie czynu zabronionego. Nawiązka może byc orzeczona na rzecz pokrzywdzonego przestępstwem albo na rzecz instytucji, stowarzyszenia nieruchomość gruntowa.
Znaczenie Niegodny Spadkobierca:
Wyjaśnienie być uznany poprzez sąd za niegodnego, jeśli: dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; podstępem albo groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia albo odwołania testamentu nieruchomość gruntowa.
Znaczenie Niedozwolone Postanowienia Umowne:
Wyjaśnienie wątpliwości uważane jest, iż niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które zwłaszcza: wyłączają albo ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie, wyłączają albo nieruchomość gruntowa.
Znaczenie Nabycie Wierzytelności:
Wyjaśnienie która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty: jeśli płaci cudzy dług, za który jest odpowiedzialna osobiście lub pewnymi obiektami majątkowymi; jeśli nieruchomość gruntowa.

Czym jest Nieruchomość gruntowa znaczenie w Słownik prawo N .

  • Dodano:
  • Autor: