Nieważność czynności prawnej co to jest
Definicja Nieważność czynności prawnej w prawie. Znaczenie sprzeczna z ustawą lub mająca na celu.

Czy przydatne?

Definicja Nieważność czynności prawnej w prawie

Definicja z ang. The invalidity of legal action, z niem. Die Unwirksamkeit rechtliche Schritte.

Słownik NIEWAŻNOŚĆ CZYNNOŚCI PRAWNEJ: Czynność prawna sprzeczna z ustawą lub mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba iż właściwy przepis przewiduje inny skutek, zwłaszcza ten, że na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie regulaminy ustawy.Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Jeśli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba iż z okoliczności wynika, że bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.
Art. 58 kodeksu cyilnego.

Znaczenie Natychmiastowa Wykonalność Decyzji:
Wyjaśnienie służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy to jest konieczne z racji na ochronę zdrowia albo życia ludzkiego lub dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed nieważność czynności prawnej.
Znaczenie Niezarobkowy Międzynarodowy Przewóz Drogowy:
Wyjaśnienie Przewóz na potrzeby swoje realizowany z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej art. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym nieważność czynności prawnej.
Znaczenie Niezdolność Do Pracy Z Tytułu Wieku:
Wyjaśnienie Ukończone 60 lat poprzez kobietę i 65 lat poprzez mężczyznę. Art. 6 punkt 7 ustawy o pomocy socjalnej nieważność czynności prawnej.
Znaczenie Nieruchomość:
Wyjaśnienie części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny element własności (grunty), jak także budynki trwale z gruntem powiązane albo części takich budynków, jeśli na mocy regulaminów specjalnych stanowią nieważność czynności prawnej.
Znaczenie Należności Celne Wywozowe:
Wyjaśnienie równoważnym skutku należne przy wywozie towarów, koszty wywozowe ustanowione w ramach wspólnej polityki rolnej albo odrębnych regulaminów mających wykorzystanie do niektórych towarów uzyskanych nieważność czynności prawnej.

Czym jest Nieważność czynności prawnej znaczenie w Słownik prawo N .

  • Dodano:
  • Autor: