Obowiązki pracodawcy co to jest
Definicja Obowiązki pracodawcy w prawie. Znaczenie obowiązany zwłaszcza: zaznajamiać pracowników.

Czy przydatne?

Definicja Obowiązki pracodawcy w prawie

Definicja z ang. Obligations of employers, z niem. Pflichten der Arbeitgeber.

Słownik: Zatrudniający jest obowiązany zwłaszcza:
zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, metodą wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach i ich podstawowymi uprawnieniami,
organizować pracę w sposób zapewniający pełne zastosowanie czasu pracy, jak także osiąganie poprzez pracowników, przy użyciu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,
organizować pracę w sposób zapewniający pomniejszenie uciążliwości pracy, w szczególności pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,
przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, zwłaszcza z racji na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a również z racji na zatrudnienie na czas określony albo nieokreślony lub w pełnym albo w niepełnym wymiarze czasu pracy,
zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy i prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
terminowo i poprawnie wypłacać płaca,
ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe albo szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy,
zaspokajać stosunkowo posiadanych środków społeczne potrzeby pracowników,
stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników i wyników ich pracy,
prowadzić dokumentację w kwestiach związanych ze stosunkiem pracy i akta osobowe pracowników,
wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
Art. 94 kodeksu pracy.

Czym jest Obowiązki pracodawcy znaczenie w Słownik prawo O .