Obowiązki pracodawcy co to jest
Definicja Obowiązki pracodawcy w prawie. Znaczenie obowiązany zwłaszcza: zaznajamiać pracowników.

Czy przydatne?

Definicja Obowiązki pracodawcy w prawie

Definicja z ang. Obligations of employers, z niem. Pflichten der Arbeitgeber.

Słownik OBOWIĄZKI PRACODAWCY: Zatrudniający jest obowiązany zwłaszcza:
zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, metodą wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach i ich podstawowymi uprawnieniami,
organizować pracę w sposób zapewniający pełne zastosowanie czasu pracy, jak także osiąganie poprzez pracowników, przy użyciu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,
organizować pracę w sposób zapewniający pomniejszenie uciążliwości pracy, w szczególności pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,
przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, zwłaszcza z racji na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a również z racji na zatrudnienie na czas określony albo nieokreślony lub w pełnym albo w niepełnym wymiarze czasu pracy,
zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy i prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
terminowo i poprawnie wypłacać płaca,
ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe albo szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy,
zaspokajać stosunkowo posiadanych środków społeczne potrzeby pracowników,
stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników i wyników ich pracy,
prowadzić dokumentację w kwestiach związanych ze stosunkiem pracy i akta osobowe pracowników,
wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
Art. 94 kodeksu pracy.

Znaczenie Osoba Zatrudniona:
Wyjaśnienie zatrudnieniu w rozumieniu regulaminów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu albo prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu regulaminów dotyczących działalności gospodarczej. Art. 6 obowiązki pracodawcy.
Znaczenie Odpowiedzialność Odszkodowawcza:
Wyjaśnienie Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Art. 415 kodeksu cywilnego obowiązki pracodawcy.
Znaczenie Obszar EETS:
Wyjaśnienie określony w dyrektywie 2004/52/WE DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej przedmiotów technicznych obowiązki pracodawcy.
Znaczenie Opłata Komornicza:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to opłatę wynoszącą 5% kwot przekazanych wierzycielowi poprzez organ egzekucyjny albo przekazanych wierzycielowi poprzez zobowiązanego wskutek wykorzystania środków obowiązki pracodawcy.
Znaczenie Obszar Oddziaływania Obiektu:
Wyjaśnienie otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie regulaminów odrębnych, wprowadzających powiązane z tym przedmiotem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r obowiązki pracodawcy.

Czym jest Obowiązki pracodawcy znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: