Obowiązki pracownika co to jest
Definicja Obowiązki pracownika w prawie. Znaczenie obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie.

Czy przydatne?

Definicja Obowiązki pracownika w prawie

Definicja z ang. employee Responsibilities, z niem. Mitarbeiter Verantwortlichkeiten.

Słownik: Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie i stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeśli nie są one sprzeczne z przepisami prawa albo umową o pracę. Pracownik jest obowiązany zwłaszcza:
przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
przestrzegać przepisu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
przestrzegać regulaminów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a również regulaminów przeciwpożarowych,
dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie i zachować w tajemnicy wiadomości, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych regulaminach,
przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
Art. 100 kodeksu pracy.

Czym jest Obowiązki pracownika znaczenie w Słownik prawo O .