Obowiązki pracownika co to jest
Definicja Obowiązki pracownika w prawie. Znaczenie obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie.

Czy przydatne?

Definicja Obowiązki pracownika w prawie

Definicja z ang. employee Responsibilities, z niem. Mitarbeiter Verantwortlichkeiten.

Słownik OBOWIĄZKI PRACOWNIKA: Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie i stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeśli nie są one sprzeczne z przepisami prawa albo umową o pracę. Pracownik jest obowiązany zwłaszcza:
przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
przestrzegać przepisu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
przestrzegać regulaminów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a również regulaminów przeciwpożarowych,
dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie i zachować w tajemnicy wiadomości, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych regulaminach,
przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
Art. 100 kodeksu pracy.

Znaczenie Odwołanie Darowizny Wykonanej:
Wyjaśnienie odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeśli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do regulaminów o obowiązki pracownika.
Znaczenie Opis I Oszacowanie:
Wyjaśnienie oszacowania komornik wymieni: 1) oznaczenie nieruchomości, jej granice, a stosunkowo możności jej region i oznaczenie księgi wieczystej albo zbioru dokumentów; 2) budowle i inne urządzenia ze obowiązki pracownika.
Znaczenie Obligacja:
Wyjaśnienie papierem wartościowym emitowanym w serii, gdzie emitent stwierdza, iż jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Art obowiązki pracownika.
Znaczenie Osoba Uprawniona Do Korzystania Z Procedury:
Wyjaśnienie której zostało dokonane zgłoszenie celne albo osoba, na którą przeniesiono prawa i wymagania wyżej wymienionej osoby powiązane z procedurą celną Art. 4 pkt 21 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z obowiązki pracownika.
Znaczenie Oświadczenie Woli:
Wyjaśnienie wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona poprzez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym także poprzez obowiązki pracownika.

Czym jest Obowiązki pracownika znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: