Obrót zorganizowany co to jest
Definicja Obrót zorganizowany w prawie. Znaczenie wartościowymi albo innymi instrumentami.

Czy przydatne?

Definicja Obrót zorganizowany w prawie

Definicja z ang. organized trading, z niem. organisierten Handels.

Słownik OBRÓT ZORGANIZOWANY: Obrót papierami wartościowymi albo innymi instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu;
Art. 3 punkt 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Znaczenie Obszar Oddziaływania Obiektu:
Wyjaśnienie otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie regulaminów odrębnych, wprowadzających powiązane z tym przedmiotem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r obrót zorganizowany.
Znaczenie Osoba Samotnie Gospodarująca:
Wyjaśnienie Osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe. Art. 6 punkt 10 ustawy o pomocy socjalnej obrót zorganizowany.
Znaczenie Organy Administracji Publicznej:
Wyjaśnienie administracji rządowej, wojewodów, działające w ich albo we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego i inne obrót zorganizowany.
Znaczenie Okres Przedawnienia Roszczeń:
Wyjaśnienie specjalny nie stanowi odmiennie, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata - art. 118 obrót zorganizowany.
Znaczenie Odsetki:
Wyjaśnienie pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej lub z ustawy, z orzeczenia sądu albo z decyzji innego właściwego organu. Jeśli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona obrót zorganizowany.

Czym jest Obrót zorganizowany znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: