Obrót zorganizowany co to jest
Definicja Obrót zorganizowany w prawie. Znaczenie wartościowymi albo innymi instrumentami.

Czy przydatne?

Definicja Obrót zorganizowany w prawie

Definicja z ang. organized trading, z niem. organisierten Handels.

Słownik OBRÓT ZORGANIZOWANY: Obrót papierami wartościowymi albo innymi instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu;
Art. 3 punkt 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Znaczenie Opłata EETS:
Wyjaśnienie podatek albo należność pobierane z tytułu ruchu pojazdu na obszarze poboru opłat; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty obrót zorganizowany.
Znaczenie Organy Celne:
Wyjaśnienie Organy uprawnione, pomiędzy innymi, do stosowania regulaminów prawa celnego Art. 4 pkt 3 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny obrót zorganizowany.
Znaczenie Obiekt Mostowy:
Wyjaśnienie przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego albo pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących albo innego rodzaju komunikacji nad przeszkodą terenową, zwłaszcza obrót zorganizowany.
Znaczenie Orzeczenie Sądu Zastępujące Oświadczenie Woli:
Wyjaśnienie Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające wymóg danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie. Art. 64 kodeksu cywilnego obrót zorganizowany.
Znaczenie Obowiązki Pracownika:
Wyjaśnienie obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie i stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeśli nie są one sprzeczne z przepisami prawa albo umową o pracę. Pracownik jest obrót zorganizowany.

Czym jest Obrót zorganizowany znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: