Obrót zorganizowany co to jest
Definicja Obrót zorganizowany w prawie. Znaczenie wartościowymi albo innymi instrumentami.

Czy przydatne?

Definicja Obrót zorganizowany w prawie

Definicja z ang. organized trading, z niem. organisierten Handels.

Słownik OBRÓT ZORGANIZOWANY: Obrót papierami wartościowymi albo innymi instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu;
Art. 3 punkt 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Znaczenie Odstępne:
Wyjaśnienie zastrzeżone, iż jednej albo obu stronom wolno od umowy odstąpić za opłatą oznaczonej sumy (odstępne), oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone równocześnie z opłatą obrót zorganizowany.
Znaczenie Obszar Poboru Opłat (EETS):
Wyjaśnienie terenie UE, część europejskiej sieci drogowej albo konstrukcje takie jak tunele, mosty albo promy, gdzie pobierana jest zapłata; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w obrót zorganizowany.
Znaczenie Oferta Złożona W Postaci Elektronicznej:
Wyjaśnienie formie elektronicznej wiąże składającego, jeśli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie. Przedsiębiorca składający ofertę w formie elektronicznej jest obowiązany przed zawarciem umowy obrót zorganizowany.
Znaczenie Odpowiedzialność Cywilna:
Wyjaśnienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, względem których odpowiedzialność za obrót zorganizowany.
Znaczenie Odsetki:
Wyjaśnienie pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej lub z ustawy, z orzeczenia sądu albo z decyzji innego właściwego organu. Jeśli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona obrót zorganizowany.

Czym jest Obrót zorganizowany znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: