Obszar wiejski co to jest
Definicja Obszar wiejski w prawie. Znaczenie są tereny położone poza granicami administracyjnymi.

Czy przydatne?

Definicja Obszar wiejski w prawie

Definicja z ang. rural area, z niem. ländlichen Raum.

Słownik OBSZAR WIEJSKI: Obszary wiejskie to są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast; miasta do 5 tys. mieszkańców; miasta do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą. Zatem przyjęta pojęcie regionów wiejskich jest dość szeroka i nie przewiduje się dalszego rozszerzenia definicje regionów wiejskich - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

Znaczenie Opłaty Niezależne Od Właściciela:
Wyjaśnienie rozumieć koszty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody i odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych. art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie obszar wiejski.
Znaczenie Odpowiedzialność Cywilna:
Wyjaśnienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, względem których odpowiedzialność za obszar wiejski.
Znaczenie Odstępne:
Wyjaśnienie zastrzeżone, iż jednej albo obu stronom wolno od umowy odstąpić za opłatą oznaczonej sumy (odstępne), oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone równocześnie z opłatą obszar wiejski.
Znaczenie Oferta Złożona W Postaci Elektronicznej:
Wyjaśnienie formie elektronicznej wiąże składającego, jeśli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie. Przedsiębiorca składający ofertę w formie elektronicznej jest obowiązany przed zawarciem umowy obszar wiejski.
Znaczenie Organy Administracji Publicznej:
Wyjaśnienie administracji rządowej, wojewodów, działające w ich albo we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego i inne obszar wiejski.

Czym jest Obszar wiejski znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: