Odstapienie od umowy co to jest
Definicja Odstapienie od umowy w prawie. Znaczenie jednej albo obu stronom przysługiwać będzie w.

Czy przydatne?

Definicja Odstapienie od umowy w prawie

Definicja z ang. Derogation from the contract, z niem. Abweichung von der Vertrags.

Słownik ODSTAPIENIE OD UMOWY: Można zastrzec, iż jednej albo obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywa się poprzez oświadczenie złożone drugiej stronie. W przypadku wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za nie zawartą. To, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba iż zmiana była niezbędna w granicach zwykłego zarządu. Za świadczone usługi i za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie płaca.
Art. 395 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Odwołanie Darowizny Wykonanej:
Wyjaśnienie odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeśli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do regulaminów o odstapienie od umowy.
Znaczenie Organ Rekwizycyjny:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to organ egzekucyjny o tej samej właściwości rzeczowej co organ egzekucyjny prowadzący egzekucję, któremu organ egzekucyjny zlecił wykonanie czynności egzekucyjnych; art. 1 a odstapienie od umowy.
Znaczenie Opłata Roczna:
Wyjaśnienie to opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze albo nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji, w wysokości 10 % należności wyrażonej w tonach ziarna żyta albo w m3 drewna, uiszczaną: w odstapienie od umowy.
Znaczenie Osoba Bezdomna:
Wyjaśnienie niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu regulaminów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu regulaminów o ewidencji ludności i odstapienie od umowy.
Znaczenie Organy Jednostek Samorządu Terytorialnego:
Wyjaśnienie powiatu, województwa, związków gmin, związków pow.ów, wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa i kierowników służb, inspekcji i straży działających w imieniu wójta odstapienie od umowy.

Czym jest Odstapienie od umowy znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: