Ogólne warunki ubezpieczenia co to jest
Definicja Ogólne warunki ubezpieczenia w prawie. Znaczenie umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń.

Czy przydatne?

Definicja Ogólne warunki ubezpieczenia w prawie

Definicja z ang. General insurance Conditions, z niem. Allgemeine Versicherungsbedingungen.

Słownik: Przed zawarciem umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń ma wymóg doręczyć ubezpieczającemu tekst ogólnych warunków ubezpieczenia.Ogólne warunki ubezpieczenia określają zwłaszcza:
element i zakres ubezpieczenia,
sposób zawierania umowy ubezpieczenia,
zakres i czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,
prawa i wymagania stron umowy,
tryb, warunki, sposób i przesłanki i terminy wypowiedzenia umowy poprzez ubezpieczającego albo zakład ubezpieczeń,
sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej albo opłat pobieranych poprzez zakład ubezpieczeń i metod ich indeksacji, a również ich wysokość,
sposób indeksacji składki ubezpieczeniowej,
tryb, warunki i sposób dokonywania zmiany umowy ubezpieczenia zawartej na czas nieokreślony,
sposób ustalania wysokości szkody i wypłaty odszkodowania albo innego świadczenia,
sposób i tryb dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia,
informację o sądzie właściwym dla rozstrzygnięcia sporu mogącego wynikać z danej umowy ubezpieczenia,
sumę ubezpieczenia i warunki jej zmiany.
Art. 812 kodeksu cywilnego.

Czym jest Ogólne warunki ubezpieczenia znaczenie w Słownik prawo O .