Ogólne warunki ubezpieczenia co to jest
Definicja Ogólne warunki ubezpieczenia w prawie. Znaczenie umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń.

Czy przydatne?

Definicja Ogólne warunki ubezpieczenia w prawie

Definicja z ang. General insurance Conditions, z niem. Allgemeine Versicherungsbedingungen.

Słownik OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA: Przed zawarciem umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń ma wymóg doręczyć ubezpieczającemu tekst ogólnych warunków ubezpieczenia.Ogólne warunki ubezpieczenia określają zwłaszcza:
element i zakres ubezpieczenia,
sposób zawierania umowy ubezpieczenia,
zakres i czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,
prawa i wymagania stron umowy,
tryb, warunki, sposób i przesłanki i terminy wypowiedzenia umowy poprzez ubezpieczającego albo zakład ubezpieczeń,
sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej albo opłat pobieranych poprzez zakład ubezpieczeń i metod ich indeksacji, a również ich wysokość,
sposób indeksacji składki ubezpieczeniowej,
tryb, warunki i sposób dokonywania zmiany umowy ubezpieczenia zawartej na czas nieokreślony,
sposób ustalania wysokości szkody i wypłaty odszkodowania albo innego świadczenia,
sposób i tryb dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia,
informację o sądzie właściwym dla rozstrzygnięcia sporu mogącego wynikać z danej umowy ubezpieczenia,
sumę ubezpieczenia i warunki jej zmiany.
Art. 812 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Oferta Złożona W Postaci Elektronicznej:
Wyjaśnienie formie elektronicznej wiąże składającego, jeśli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie. Przedsiębiorca składający ofertę w formie elektronicznej jest obowiązany przed zawarciem umowy ogólne warunki ubezpieczenia.
Znaczenie Organy Administracji Publicznej:
Wyjaśnienie administracji rządowej, wojewodów, działające w ich albo we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego i inne ogólne warunki ubezpieczenia.
Znaczenie Obowiązki Pracodawcy:
Wyjaśnienie obowiązany zwłaszcza: zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, metodą wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach i ich podstawowymi uprawnieniami, organizować pracę ogólne warunki ubezpieczenia.
Znaczenie Obszar Oddziaływania Obiektu:
Wyjaśnienie otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie regulaminów odrębnych, wprowadzających powiązane z tym przedmiotem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r ogólne warunki ubezpieczenia.
Znaczenie Osoba Samotna:
Wyjaśnienie Osoba samotnie gospodarująca, niepozostająca w związku małżeńskim i nieposiadająca wstępnych ani zstępnych. Art. 6 punkt 9 ustawy o pomocy socjalnej ogólne warunki ubezpieczenia.

Czym jest Ogólne warunki ubezpieczenia znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: