Ogólne warunki ubezpieczenia co to jest
Definicja Ogólne warunki ubezpieczenia w prawie. Znaczenie umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń.

Czy przydatne?

Definicja Ogólne warunki ubezpieczenia w prawie

Definicja z ang. General insurance Conditions, z niem. Allgemeine Versicherungsbedingungen.

Słownik OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA: Przed zawarciem umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń ma wymóg doręczyć ubezpieczającemu tekst ogólnych warunków ubezpieczenia.Ogólne warunki ubezpieczenia określają zwłaszcza:
element i zakres ubezpieczenia,
sposób zawierania umowy ubezpieczenia,
zakres i czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,
prawa i wymagania stron umowy,
tryb, warunki, sposób i przesłanki i terminy wypowiedzenia umowy poprzez ubezpieczającego albo zakład ubezpieczeń,
sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej albo opłat pobieranych poprzez zakład ubezpieczeń i metod ich indeksacji, a również ich wysokość,
sposób indeksacji składki ubezpieczeniowej,
tryb, warunki i sposób dokonywania zmiany umowy ubezpieczenia zawartej na czas nieokreślony,
sposób ustalania wysokości szkody i wypłaty odszkodowania albo innego świadczenia,
sposób i tryb dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia,
informację o sądzie właściwym dla rozstrzygnięcia sporu mogącego wynikać z danej umowy ubezpieczenia,
sumę ubezpieczenia i warunki jej zmiany.
Art. 812 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Osoba Zatrudniona:
Wyjaśnienie zatrudnieniu w rozumieniu regulaminów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu albo prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu regulaminów dotyczących działalności gospodarczej. Art. 6 ogólne warunki ubezpieczenia.
Znaczenie Opłata Tymczasowa W Postępowaniu Grupowym:
Wyjaśnienie ustala się w granicach od 30 złotych do 1 000 złotych, a w kwestiach dochodzonych w postępowaniu grupowym od 100 złotych do 10 000 złotych art. 15 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w kwestiach ogólne warunki ubezpieczenia.
Znaczenie Ograniczenie Wolności:
Wyjaśnienie stanowi odmiennie, kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 12 miesięcy; wymierza się ją w miesiącach. W momencie odbywania kary ograniczenia wolności skazany: nie może bez zgody ogólne warunki ubezpieczenia.
Znaczenie Obligacja:
Wyjaśnienie papierem wartościowym emitowanym w serii, gdzie emitent stwierdza, iż jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Art ogólne warunki ubezpieczenia.
Znaczenie Obszar Celny Wspólnoty:
Wyjaśnienie terytorium Królestwa Belgii ogólne warunki ubezpieczenia.

Czym jest Ogólne warunki ubezpieczenia znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: