Ograniczenie wolności co to jest
Definicja Ograniczenie wolności w prawie. Znaczenie stanowi odmiennie, kara ograniczenia wolności.

Czy przydatne?

Definicja Ograniczenie wolności w prawie

Definicja z ang. restriction of liberty, z niem. Einschränkung der Freiheit.

Słownik OGRANICZENIE WOLNOŚCI: Jeśli ustawa nie stanowi odmiennie, kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 12 miesięcy; wymierza się ją w miesiącach. W momencie odbywania kary ograniczenia wolności skazany:
nie może bez zgody sądu zamieniać miejsca stałego pobytu,
jest obowiązany do wykonywania pracy wskazanej poprzez sąd,
ma wymóg udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.
Art. 34 kodeksu karnego
Bazuje na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele socjalne wskazanej poprzez sąd w odpowiednim zakładzie pracy, placówce służby zdrowia, opieki socjalnej, organizacji albo instytucji niosącej pomoc charytatywną albo na rzecz społeczności lokalnej, w wymiarze od 20 do 40 godz. w relacji miesięcznym. W relacji do osoby zatrudnionej sąd, zamiast obowiązku, wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele socjalne, może orzec potrącenie od 10 do 25% wynagrodzenia za pracę na rzecz Skarbu Państwa lub na cel socjalny wskazany poprzez sąd; w okresie odbywania kary skazany nie może rozwiązać bez zgody sądu relacji pracy. Miejsce, czas, rodzaj albo sposób wykonywania obowiązku pracy, sąd ustala po wysłuchaniu skazanego. Art. 35 kodeksu karnego.

Znaczenie Odsetki:
Wyjaśnienie pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej lub z ustawy, z orzeczenia sądu albo z decyzji innego właściwego organu. Jeśli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona ograniczenie wolności.
Znaczenie Organy Administracji Publicznej:
Wyjaśnienie administracji rządowej, wojewodów, działające w ich albo we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego i inne ograniczenie wolności.
Znaczenie Opłata Roczna:
Wyjaśnienie to opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze albo nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji, w wysokości 10 % należności wyrażonej w tonach ziarna żyta albo w m3 drewna, uiszczaną: w ograniczenie wolności.
Znaczenie Ogólne Warunki Ubezpieczenia:
Wyjaśnienie umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń ma wymóg doręczyć ubezpieczającemu tekst ogólnych warunków ubezpieczenia.Ogólne warunki ubezpieczenia określają zwłaszcza: element i zakres ubezpieczenia ograniczenie wolności.
Znaczenie Obszar Poboru Opłat (EETS):
Wyjaśnienie terenie UE, część europejskiej sieci drogowej albo konstrukcje takie jak tunele, mosty albo promy, gdzie pobierana jest zapłata; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w ograniczenie wolności.

Czym jest Ograniczenie wolności znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: