Określanie wartości co to jest
Definicja Określanie wartości nieruchomości w prawie. Znaczenie nieruchomości jako przedmiotu prawa.

Czy przydatne?

Definicja Określanie wartości nieruchomości w prawie

Definicja z ang. Determining the value of the property, z niem. Die Bestimmung des Wertes der Immobilie.

Słownik OKREŚLANIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI: Określanie wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nieruchomości
art. 4 pkt 6a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Znaczenie Osoba Samotnie Gospodarująca:
Wyjaśnienie Osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe. Art. 6 punkt 10 ustawy o pomocy socjalnej określanie wartości nieruchomości.
Znaczenie Odpowiedzialność Cywilna:
Wyjaśnienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, względem których odpowiedzialność za określanie wartości nieruchomości.
Znaczenie Organ Podatkowy:
Wyjaśnienie stosownie do swojej właściwości, jest: 1) naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa - jako organ pierwszej określanie wartości nieruchomości.
Znaczenie Ograniczenie Wolności:
Wyjaśnienie stanowi odmiennie, kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 12 miesięcy; wymierza się ją w miesiącach. W momencie odbywania kary ograniczenia wolności skazany: nie może bez zgody określanie wartości nieruchomości.
Znaczenie Osoba Samotna:
Wyjaśnienie Osoba samotnie gospodarująca, niepozostająca w związku małżeńskim i nieposiadająca wstępnych ani zstępnych. Art. 6 punkt 9 ustawy o pomocy socjalnej określanie wartości nieruchomości.

Czym jest Określanie wartości znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: