Op i oszacowanie co to jest
Definicja Opis i oszacowanie w prawie. Znaczenie oszacowania komornik wymieni: 1) oznaczenie.

Czy przydatne?

Definicja Opis i oszacowanie w prawie

Definicja z ang. Description and estimate, z niem. Beschreibung und Schätzung.

Słownik OPIS I OSZACOWANIE: W protokole opisu i oszacowania komornik wymieni:
1) oznaczenie nieruchomości, jej granice, a stosunkowo możności jej region i oznaczenie księgi wieczystej albo zbioru dokumentów;
2) budowle i inne urządzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia gospodarczego i przynależności nieruchomości, jak także zapasy objęte zajęciem;
3) stwierdzone prawa i obciążenia;
4) umowy ubezpieczenia;
5) osoby, gdzie posiadaniu znajduje się nieruchomość, jej przynależności i pożytki;
6) sposób korzystania z nieruchomości poprzez dłużnika;
7) oszacowanie z podaniem jego podstaw;
8) zgłoszone prawa do nieruchomości;
9) inne szczegóły ważne dla oznaczenia albo oszacowania nieruchomości.
art. 947 k.p.c.

Znaczenie Opłaty Niezależne Od Właściciela:
Wyjaśnienie rozumieć koszty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody i odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych. art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie opis i oszacowanie.
Znaczenie Odsetki:
Wyjaśnienie pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej lub z ustawy, z orzeczenia sądu albo z decyzji innego właściwego organu. Jeśli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona opis i oszacowanie.
Znaczenie Opłata EETS:
Wyjaśnienie podatek albo należność pobierane z tytułu ruchu pojazdu na obszarze poboru opłat; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty opis i oszacowanie.
Znaczenie Obszar Oddziaływania Obiektu:
Wyjaśnienie otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie regulaminów odrębnych, wprowadzających powiązane z tym przedmiotem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r opis i oszacowanie.
Znaczenie Obowiązki Pracownika:
Wyjaśnienie obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie i stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeśli nie są one sprzeczne z przepisami prawa albo umową o pracę. Pracownik jest opis i oszacowanie.

Czym jest Opis i oszacowanie znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: