Op i oszacowanie co to jest
Definicja Opis i oszacowanie w prawie. Znaczenie oszacowania komornik wymieni: 1) oznaczenie.

Czy przydatne?

Definicja Opis i oszacowanie w prawie

Definicja z ang. Description and estimate, z niem. Beschreibung und Schätzung.

Słownik OPIS I OSZACOWANIE: W protokole opisu i oszacowania komornik wymieni:
1) oznaczenie nieruchomości, jej granice, a stosunkowo możności jej region i oznaczenie księgi wieczystej albo zbioru dokumentów;
2) budowle i inne urządzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia gospodarczego i przynależności nieruchomości, jak także zapasy objęte zajęciem;
3) stwierdzone prawa i obciążenia;
4) umowy ubezpieczenia;
5) osoby, gdzie posiadaniu znajduje się nieruchomość, jej przynależności i pożytki;
6) sposób korzystania z nieruchomości poprzez dłużnika;
7) oszacowanie z podaniem jego podstaw;
8) zgłoszone prawa do nieruchomości;
9) inne szczegóły ważne dla oznaczenia albo oszacowania nieruchomości.
art. 947 k.p.c.

Znaczenie Opłata Komornicza:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to opłatę wynoszącą 5% kwot przekazanych wierzycielowi poprzez organ egzekucyjny albo przekazanych wierzycielowi poprzez zobowiązanego wskutek wykorzystania środków opis i oszacowanie.
Znaczenie Odnowienie:
Wyjaśnienie umorzenia zobowiązania dłużnik zobowiązuje się za zgodą wierzyciela spełnić inne świadczenie lub nawet to samo świadczenie, ale z innej podstawy prawnej, zobowiązanie dotychczasowe wygasa Art. 506 opis i oszacowanie.
Znaczenie Opłata EETS:
Wyjaśnienie podatek albo należność pobierane z tytułu ruchu pojazdu na obszarze poboru opłat; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty opis i oszacowanie.
Znaczenie Opłata Roczna:
Wyjaśnienie to opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze albo nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji, w wysokości 10 % należności wyrażonej w tonach ziarna żyta albo w m3 drewna, uiszczaną: w opis i oszacowanie.
Znaczenie Obiekt Małej Architektury:
Wyjaśnienie Niewielkie obiekty a zwłaszcza: - kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury opis i oszacowanie.

Czym jest Opis i oszacowanie znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: