Op i oszacowanie co to jest
Definicja Opis i oszacowanie w prawie. Znaczenie oszacowania komornik wymieni: 1) oznaczenie.

Czy przydatne?

Definicja Opis i oszacowanie w prawie

Definicja z ang. Description and estimate, z niem. Beschreibung und Schätzung.

Słownik OPIS I OSZACOWANIE: W protokole opisu i oszacowania komornik wymieni:
1) oznaczenie nieruchomości, jej granice, a stosunkowo możności jej region i oznaczenie księgi wieczystej albo zbioru dokumentów;
2) budowle i inne urządzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia gospodarczego i przynależności nieruchomości, jak także zapasy objęte zajęciem;
3) stwierdzone prawa i obciążenia;
4) umowy ubezpieczenia;
5) osoby, gdzie posiadaniu znajduje się nieruchomość, jej przynależności i pożytki;
6) sposób korzystania z nieruchomości poprzez dłużnika;
7) oszacowanie z podaniem jego podstaw;
8) zgłoszone prawa do nieruchomości;
9) inne szczegóły ważne dla oznaczenia albo oszacowania nieruchomości.
art. 947 k.p.c.

Znaczenie Ograniczenie Wolności:
Wyjaśnienie stanowi odmiennie, kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 12 miesięcy; wymierza się ją w miesiącach. W momencie odbywania kary ograniczenia wolności skazany: nie może bez zgody opis i oszacowanie.
Znaczenie Obowiązki Pracownika:
Wyjaśnienie obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie i stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeśli nie są one sprzeczne z przepisami prawa albo umową o pracę. Pracownik jest opis i oszacowanie.
Znaczenie Ochrona Drogi:
Wyjaśnienie celu niedopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia drogi, obniżenia klasy drogi, ograniczenia jej funkcji, niewłaściwego jej użytkowania i pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu. Art. 4 punkt 1 opis i oszacowanie.
Znaczenie Organy Administracji Publicznej:
Wyjaśnienie administracji rządowej, wojewodów, działające w ich albo we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego i inne opis i oszacowanie.
Znaczenie Ogólne Warunki Ubezpieczenia:
Wyjaśnienie umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń ma wymóg doręczyć ubezpieczającemu tekst ogólnych warunków ubezpieczenia.Ogólne warunki ubezpieczenia określają zwłaszcza: element i zakres ubezpieczenia opis i oszacowanie.

Czym jest Opis i oszacowanie znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: