Op i oszacowanie co to jest
Definicja Opis i oszacowanie w prawie. Znaczenie oszacowania komornik wymieni: 1) oznaczenie.

Czy przydatne?

Definicja Opis i oszacowanie w prawie

Definicja z ang. Description and estimate, z niem. Beschreibung und Schätzung.

Słownik OPIS I OSZACOWANIE: W protokole opisu i oszacowania komornik wymieni:
1) oznaczenie nieruchomości, jej granice, a stosunkowo możności jej region i oznaczenie księgi wieczystej albo zbioru dokumentów;
2) budowle i inne urządzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia gospodarczego i przynależności nieruchomości, jak także zapasy objęte zajęciem;
3) stwierdzone prawa i obciążenia;
4) umowy ubezpieczenia;
5) osoby, gdzie posiadaniu znajduje się nieruchomość, jej przynależności i pożytki;
6) sposób korzystania z nieruchomości poprzez dłużnika;
7) oszacowanie z podaniem jego podstaw;
8) zgłoszone prawa do nieruchomości;
9) inne szczegóły ważne dla oznaczenia albo oszacowania nieruchomości.
art. 947 k.p.c.

Znaczenie Ogólne Warunki Ubezpieczenia:
Wyjaśnienie umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń ma wymóg doręczyć ubezpieczającemu tekst ogólnych warunków ubezpieczenia.Ogólne warunki ubezpieczenia określają zwłaszcza: element i zakres ubezpieczenia opis i oszacowanie.
Znaczenie Odnowienie:
Wyjaśnienie umorzenia zobowiązania dłużnik zobowiązuje się za zgodą wierzyciela spełnić inne świadczenie lub nawet to samo świadczenie, ale z innej podstawy prawnej, zobowiązanie dotychczasowe wygasa Art. 506 opis i oszacowanie.
Znaczenie Obszar Poboru Opłat (EETS):
Wyjaśnienie terenie UE, część europejskiej sieci drogowej albo konstrukcje takie jak tunele, mosty albo promy, gdzie pobierana jest zapłata; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w opis i oszacowanie.
Znaczenie Oświadczenie Woli:
Wyjaśnienie wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona poprzez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym także poprzez opis i oszacowanie.
Znaczenie Osoba Samotna:
Wyjaśnienie Osoba samotnie gospodarująca, niepozostająca w związku małżeńskim i nieposiadająca wstępnych ani zstępnych. Art. 6 punkt 9 ustawy o pomocy socjalnej opis i oszacowanie.

Czym jest Opis i oszacowanie znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: