Opłata adiacencka co to jest
Definicja Opłata adiacencka w prawie. Znaczenie właściciel nieruchomości musi wnieść gminie, jeśli.

Czy przydatne?

Definicja Opłata adiacencka w prawie

Definicja z ang. fee adiacencka, z niem. Gebühr adiacencka.

Słownik OPŁATA ADIACENCKA: Zapłata, którą właściciel nieruchomości musi wnieść gminie, jeśli poniosła ona opłaty na infrastrukturę - na przykład wykonała wodociąg czy doprowadziła drogę i przez wzgląd na tym wzrosła wartość gruntu.
Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej poprzez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich - art. Art.144 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Znaczenie Organ Podatkowy:
Wyjaśnienie stosownie do swojej właściwości, jest: 1) naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa - jako organ pierwszej opłata adiacencka.
Znaczenie Obiekt Mostowy:
Wyjaśnienie przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego albo pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących albo innego rodzaju komunikacji nad przeszkodą terenową, zwłaszcza opłata adiacencka.
Znaczenie Obiekt Małej Architektury:
Wyjaśnienie Niewielkie obiekty a zwłaszcza: - kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury opłata adiacencka.
Znaczenie Organy Administracji Publicznej:
Wyjaśnienie administracji rządowej, wojewodów, działające w ich albo we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego i inne opłata adiacencka.
Znaczenie Osoba Bezdomna:
Wyjaśnienie niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu regulaminów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu regulaminów o ewidencji ludności i opłata adiacencka.

Czym jest Opłata adiacencka znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: