Opłata stosunkowa od pozwu co to jest
Definicja Opłata stosunkowa od pozwu grupowego w prawie. Znaczenie w kwestiach o prawa majątkowe.

Czy przydatne?

Definicja Opłata stosunkowa od pozwu grupowego w prawie

Definicja z ang. The fee relative of a class action, z niem. Die Gebühr in Bezug einer Sammelklage.

Słownik OPŁATA STOSUNKOWA OD POZWU GRUPOWEGO: Zapłata stosunkowa w kwestiach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym wynosi 2% wartości przedmiotu sporu albo przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych.
art. 13 ustawy o kosztach sądowych w kwestiach cywilnych.

Znaczenie Osoba Uprawniona Do Korzystania Z Procedury:
Wyjaśnienie której zostało dokonane zgłoszenie celne albo osoba, na którą przeniesiono prawa i wymagania wyżej wymienionej osoby powiązane z procedurą celną Art. 4 pkt 21 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z opłata stosunkowa od pozwu grupowego.
Znaczenie Organy Administracji Publicznej:
Wyjaśnienie administracji rządowej, wojewodów, działające w ich albo we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego i inne opłata stosunkowa od pozwu grupowego.
Znaczenie Opłata Komornicza:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to opłatę wynoszącą 5% kwot przekazanych wierzycielowi poprzez organ egzekucyjny albo przekazanych wierzycielowi poprzez zobowiązanego wskutek wykorzystania środków opłata stosunkowa od pozwu grupowego.
Znaczenie Opłata Adiacencka:
Wyjaśnienie właściciel nieruchomości musi wnieść gminie, jeśli poniosła ona opłaty na infrastrukturę - na przykład wykonała wodociąg czy doprowadziła drogę i przez wzgląd na tym wzrosła wartość gruntu opłata stosunkowa od pozwu grupowego.
Znaczenie Organy Jednostek Samorządu Terytorialnego:
Wyjaśnienie powiatu, województwa, związków gmin, związków pow.ów, wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa i kierowników służb, inspekcji i straży działających w imieniu wójta opłata stosunkowa od pozwu grupowego.

Czym jest Opłata stosunkowa od pozwu znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: