Organ koncesyjny co to jest
Definicja Organ koncesyjny w prawie. Znaczenie publicznej upoważniony na podstawie ustawy do.

Czy przydatne?

Definicja Organ koncesyjny w prawie

Definicja z ang. the licensing authority, z niem. Die Genehmigungsbehörde.

Słownik ORGAN KONCESYJNY: Organ administracji publicznej upoważniony na podstawie ustawy do udzielania, odmowy udzielania, zmiany i cofania koncesji.
Art. 5 punkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Znaczenie Obszar Oddziaływania Obiektu:
Wyjaśnienie otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie regulaminów odrębnych, wprowadzających powiązane z tym przedmiotem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r organ koncesyjny.
Znaczenie Organ Rekwizycyjny:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to organ egzekucyjny o tej samej właściwości rzeczowej co organ egzekucyjny prowadzący egzekucję, któremu organ egzekucyjny zlecił wykonanie czynności egzekucyjnych; art. 1 a organ koncesyjny.
Znaczenie Oferta:
Wyjaśnienie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeśli ustala ważne postanowienia tej umowy. jeśli oferent nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, oferta organ koncesyjny.
Znaczenie Obligacja:
Wyjaśnienie papierem wartościowym emitowanym w serii, gdzie emitent stwierdza, iż jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Art organ koncesyjny.
Znaczenie Osoba Bezdomna:
Wyjaśnienie niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu regulaminów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu regulaminów o ewidencji ludności i organ koncesyjny.

Czym jest Organ koncesyjny znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: