Organ koncesyjny co to jest
Definicja Organ koncesyjny w prawie. Znaczenie publicznej upoważniony na podstawie ustawy do.

Czy przydatne?

Definicja Organ koncesyjny w prawie

Definicja z ang. the licensing authority, z niem. Die Genehmigungsbehörde.

Słownik ORGAN KONCESYJNY: Organ administracji publicznej upoważniony na podstawie ustawy do udzielania, odmowy udzielania, zmiany i cofania koncesji.
Art. 5 punkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Znaczenie Opłata Roczna:
Wyjaśnienie to opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze albo nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji, w wysokości 10 % należności wyrażonej w tonach ziarna żyta albo w m3 drewna, uiszczaną: w organ koncesyjny.
Znaczenie Obligacja:
Wyjaśnienie papierem wartościowym emitowanym w serii, gdzie emitent stwierdza, iż jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Art organ koncesyjny.
Znaczenie Ochrona Drogi:
Wyjaśnienie celu niedopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia drogi, obniżenia klasy drogi, ograniczenia jej funkcji, niewłaściwego jej użytkowania i pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu. Art. 4 punkt 1 organ koncesyjny.
Znaczenie Ograniczenie Wolności:
Wyjaśnienie stanowi odmiennie, kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 12 miesięcy; wymierza się ją w miesiącach. W momencie odbywania kary ograniczenia wolności skazany: nie może bez zgody organ koncesyjny.
Znaczenie Organ Podatkowy:
Wyjaśnienie stosownie do swojej właściwości, jest: 1) naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa - jako organ pierwszej organ koncesyjny.

Czym jest Organ koncesyjny znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: