Organ podatkowy co to jest
Definicja Organ podatkowy w prawie. Znaczenie stosownie do swojej właściwości, jest: 1) naczelnik.

Czy przydatne?

Definicja Organ podatkowy w prawie

Definicja z ang. The tax authority, z niem. Die Steuerbehörde.

Słownik ORGAN PODATKOWY: Organem podatkowym, stosownie do swojej właściwości, jest:
1) naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa - jako organ pierwszej instancji;
2) dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej - jako:
a) organ odwoławczy odpowiednio od decyzji naczelnika urzędu skarbowego albo naczelnika urzędu celnego,
b) organ pierwszej instancji, na podstawie odrębnych regulaminów,
c) organ odwoławczy od decyzji wydanej poprzez ten organ w pierwszej instancji;
3) samorządowe kolegium odwoławcze - jako organ odwoławczy od decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty lub marszałka województwa.
art. 13 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa.

Znaczenie Opis I Oszacowanie:
Wyjaśnienie oszacowania komornik wymieni: 1) oznaczenie nieruchomości, jej granice, a stosunkowo możności jej region i oznaczenie księgi wieczystej albo zbioru dokumentów; 2) budowle i inne urządzenia ze organ podatkowy.
Znaczenie Obiekt Mostowy:
Wyjaśnienie przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego albo pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących albo innego rodzaju komunikacji nad przeszkodą terenową, zwłaszcza organ podatkowy.
Znaczenie Obiekt Małej Architektury:
Wyjaśnienie Niewielkie obiekty a zwłaszcza: - kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury organ podatkowy.
Znaczenie Obszar Celny Wspólnoty:
Wyjaśnienie terytorium Królestwa Belgii organ podatkowy.
Znaczenie Odstapienie Od Umowy:
Wyjaśnienie jednej albo obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywa się poprzez oświadczenie złożone drugiej stronie. W przypadku wykonania prawa organ podatkowy.

Czym jest Organ podatkowy znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: