Organ podatkowy co to jest
Definicja Organ podatkowy w prawie. Znaczenie stosownie do swojej właściwości, jest: 1) naczelnik.

Czy przydatne?

Definicja Organ podatkowy w prawie

Definicja z ang. The tax authority, z niem. Die Steuerbehörde.

Słownik ORGAN PODATKOWY: Organem podatkowym, stosownie do swojej właściwości, jest:
1) naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa - jako organ pierwszej instancji;
2) dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej - jako:
a) organ odwoławczy odpowiednio od decyzji naczelnika urzędu skarbowego albo naczelnika urzędu celnego,
b) organ pierwszej instancji, na podstawie odrębnych regulaminów,
c) organ odwoławczy od decyzji wydanej poprzez ten organ w pierwszej instancji;
3) samorządowe kolegium odwoławcze - jako organ odwoławczy od decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty lub marszałka województwa.
art. 13 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa.

Znaczenie Obiekt Liniowy:
Wyjaśnienie którego charakterystycznym wyznacznikiem jest długość, zwłaszcza droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia organ podatkowy.
Znaczenie Osoba Uprawniona Do Korzystania Z Procedury:
Wyjaśnienie której zostało dokonane zgłoszenie celne albo osoba, na którą przeniesiono prawa i wymagania wyżej wymienionej osoby powiązane z procedurą celną Art. 4 pkt 21 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z organ podatkowy.
Znaczenie Osoba Samotna:
Wyjaśnienie Osoba samotnie gospodarująca, niepozostająca w związku małżeńskim i nieposiadająca wstępnych ani zstępnych. Art. 6 punkt 9 ustawy o pomocy socjalnej organ podatkowy.
Znaczenie Odpowiedzialność Cywilna:
Wyjaśnienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, względem których odpowiedzialność za organ podatkowy.
Znaczenie Obligacja:
Wyjaśnienie papierem wartościowym emitowanym w serii, gdzie emitent stwierdza, iż jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Art organ podatkowy.

Czym jest Organ podatkowy znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: