Organ rekwizycyjny co to jest
Definicja Organ rekwizycyjny w prawie. Znaczenie rozumie się poprzez to organ egzekucyjny o tej.

Czy przydatne?

Definicja Organ rekwizycyjny w prawie

Definicja z ang. body rekwizycyjny, z niem. Körper rekwizycyjny.

Słownik ORGAN REKWIZYCYJNY: Organ rekwizycyjny - rozumie się poprzez to organ egzekucyjny o tej samej właściwości rzeczowej co organ egzekucyjny prowadzący egzekucję, któremu organ egzekucyjny zlecił wykonanie czynności egzekucyjnych;
art. 1 a ust. 8 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Znaczenie Odwołanie Darowizny Wykonanej:
Wyjaśnienie odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeśli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do regulaminów o organ rekwizycyjny.
Znaczenie Orzeczenie Sądu Zastępujące Oświadczenie Woli:
Wyjaśnienie Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające wymóg danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie. Art. 64 kodeksu cywilnego organ rekwizycyjny.
Znaczenie Osoba Bezdomna:
Wyjaśnienie niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu regulaminów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu regulaminów o ewidencji ludności i organ rekwizycyjny.
Znaczenie Obowiązki Pracodawcy:
Wyjaśnienie obowiązany zwłaszcza: zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, metodą wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach i ich podstawowymi uprawnieniami, organizować pracę organ rekwizycyjny.
Znaczenie Organy Administracji Publicznej:
Wyjaśnienie administracji rządowej, wojewodów, działające w ich albo we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organ rekwizycyjny.

Czym jest Organ rekwizycyjny znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: