Organy admintracji co to jest
Definicja Organy administracji publicznej w prawie. Znaczenie administracji rządowej, wojewodów.

Czy przydatne?

Definicja Organy administracji publicznej w prawie

Definicja z ang. Public administration bodies, z niem. Öffentliche Verwaltungen.

Słownik ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ: centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich albo we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy i podmioty powołane na podstawie przepisów prawa do załatwiania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych - art. 5 § 1 punkt 3 kodeksu postępowania administracyjnego.

Znaczenie Odstępne:
Wyjaśnienie zastrzeżone, iż jednej albo obu stronom wolno od umowy odstąpić za opłatą oznaczonej sumy (odstępne), oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone równocześnie z opłatą organy administracji publicznej.
Znaczenie Opis I Oszacowanie:
Wyjaśnienie oszacowania komornik wymieni: 1) oznaczenie nieruchomości, jej granice, a stosunkowo możności jej region i oznaczenie księgi wieczystej albo zbioru dokumentów; 2) budowle i inne urządzenia ze organy administracji publicznej.
Znaczenie Osoba Samotnie Gospodarująca:
Wyjaśnienie Osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe. Art. 6 punkt 10 ustawy o pomocy socjalnej organy administracji publicznej.
Znaczenie Określanie Wartości Nieruchomości:
Wyjaśnienie Określanie wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nieruchomości art. 4 pkt 6a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami organy administracji publicznej.
Znaczenie Opłata Adiacencka:
Wyjaśnienie właściciel nieruchomości musi wnieść gminie, jeśli poniosła ona opłaty na infrastrukturę - na przykład wykonała wodociąg czy doprowadziła drogę i przez wzgląd na tym wzrosła wartość gruntu organy administracji publicznej.

Czym jest Organy administracji znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: