Organy admintracji co to jest
Definicja Organy administracji publicznej w prawie. Znaczenie administracji rządowej, wojewodów.

Czy przydatne?

Definicja Organy administracji publicznej w prawie

Definicja z ang. Public administration bodies, z niem. Öffentliche Verwaltungen.

Słownik: centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich albo we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy i podmioty powołane na podstawie przepisów prawa do załatwiania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych - art. 5 § 1 punkt 3 kodeksu postępowania administracyjnego.

Czym jest Organy administracji znaczenie w Słownik prawo O .