Organy jednostek samorządu co to jest
Definicja Organy jednostek samorządu terytorialnego w prawie. Znaczenie powiatu, województwa.

Czy przydatne?

Definicja Organy jednostek samorządu terytorialnego w prawie

Definicja z ang. Local government bodies, z niem. Lokale Behörden.

Słownik ORGANY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO: Organy gminy, powiatu, województwa, związków gmin, związków pow.ów, wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa i kierowników służb, inspekcji i straży działających w imieniu wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa, a ponadto samorządowe kolegia odwoławcze - art. 5 § 1 punkt 6 kodeksu postępowania administracyjnego.

Znaczenie Odpowiedzialność Odszkodowawcza:
Wyjaśnienie Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Art. 415 kodeksu cywilnego organy jednostek samorządu terytorialnego.
Znaczenie Osoba Samotnie Gospodarująca:
Wyjaśnienie Osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe. Art. 6 punkt 10 ustawy o pomocy socjalnej organy jednostek samorządu terytorialnego.
Znaczenie Obligacja:
Wyjaśnienie papierem wartościowym emitowanym w serii, gdzie emitent stwierdza, iż jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Art organy jednostek samorządu terytorialnego.
Znaczenie Organ Koncesyjny:
Wyjaśnienie Organ administracji publicznej upoważniony na podstawie ustawy do udzielania, odmowy udzielania, zmiany i cofania koncesji. Art. 5 punkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej organy jednostek samorządu terytorialnego.
Znaczenie Opodatkowanie Dochodów Małoletnich Dzieci:
Wyjaśnienie dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów i dochodów z elementów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej organy jednostek samorządu terytorialnego.

Czym jest Organy jednostek samorządu znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: