Organy jednostek samorządu co to jest
Definicja Organy jednostek samorządu terytorialnego w prawie. Znaczenie powiatu, województwa.

Czy przydatne?

Definicja Organy jednostek samorządu terytorialnego w prawie

Definicja z ang. Local government bodies, z niem. Lokale Behörden.

Słownik ORGANY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO: Organy gminy, powiatu, województwa, związków gmin, związków pow.ów, wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa i kierowników służb, inspekcji i straży działających w imieniu wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa, a ponadto samorządowe kolegia odwoławcze - art. 5 § 1 punkt 6 kodeksu postępowania administracyjnego.

Znaczenie Orzeczenie Sądu Zastępujące Oświadczenie Woli:
Wyjaśnienie Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające wymóg danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie. Art. 64 kodeksu cywilnego organy jednostek samorządu terytorialnego.
Znaczenie Obszar Wiejski:
Wyjaśnienie są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast; miasta do 5 tys. mieszkańców; miasta do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą. Zatem organy jednostek samorządu terytorialnego.
Znaczenie Organ Podatkowy:
Wyjaśnienie stosownie do swojej właściwości, jest: 1) naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa - jako organ pierwszej organy jednostek samorządu terytorialnego.
Znaczenie Oświadczenie Woli:
Wyjaśnienie wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona poprzez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym także poprzez organy jednostek samorządu terytorialnego.
Znaczenie Osoba Bezdomna:
Wyjaśnienie niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu regulaminów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu regulaminów o ewidencji ludności i organy jednostek samorządu terytorialnego.

Czym jest Organy jednostek samorządu znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: