Osoba bezdomna co to jest
Definicja Osoba bezdomna w prawie. Znaczenie niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu.

Czy przydatne?

Definicja Osoba bezdomna w prawie

Definicja z ang. homeless, z niem. obdachlos.

Słownik OSOBA BEZDOMNA: Osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu regulaminów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu regulaminów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a również osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, gdzie nie ma możliwości zamieszkania.
Art. 6 punkt 8 ustawy o pomocy socjalnej
.

Znaczenie Obligacja:
Wyjaśnienie papierem wartościowym emitowanym w serii, gdzie emitent stwierdza, iż jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Art osoba bezdomna.
Znaczenie Organy Administracji Publicznej:
Wyjaśnienie administracji rządowej, wojewodów, działające w ich albo we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego i inne osoba bezdomna.
Znaczenie Organy Jednostek Samorządu Terytorialnego:
Wyjaśnienie powiatu, województwa, związków gmin, związków pow.ów, wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa i kierowników służb, inspekcji i straży działających w imieniu wójta osoba bezdomna.
Znaczenie Odstępne:
Wyjaśnienie zastrzeżone, iż jednej albo obu stronom wolno od umowy odstąpić za opłatą oznaczonej sumy (odstępne), oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone równocześnie z opłatą osoba bezdomna.
Znaczenie Organ Egzekucyjny:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to organ uprawniony do stosowania w całości albo w części ustalonych w ustawie środków wykorzystywanych doprowadzeniu do wykonania poprzez zobowiązanych ich obowiązków o osoba bezdomna.

Czym jest Osoba bezdomna znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: