Oświadczenie woli co to jest
Definicja Oświadczenie woli w prawie. Znaczenie wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby.

Czy przydatne?

Definicja Oświadczenie woli w prawie

Definicja z ang. Declaration of intent, z niem. Absichtserklärung.

Słownik OŚWIADCZENIE WOLI: Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona poprzez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym także poprzez ujawnienie tej woli w formie elektronicznej (oświadczenie woli).
Art. 60 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Odsetki:
Wyjaśnienie pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej lub z ustawy, z orzeczenia sądu albo z decyzji innego właściwego organu. Jeśli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona oświadczenie woli.
Znaczenie Odnowienie:
Wyjaśnienie umorzenia zobowiązania dłużnik zobowiązuje się za zgodą wierzyciela spełnić inne świadczenie lub nawet to samo świadczenie, ale z innej podstawy prawnej, zobowiązanie dotychczasowe wygasa Art. 506 oświadczenie woli.
Znaczenie Organy Jednostek Samorządu Terytorialnego:
Wyjaśnienie powiatu, województwa, związków gmin, związków pow.ów, wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa i kierowników służb, inspekcji i straży działających w imieniu wójta oświadczenie woli.
Znaczenie Obszar Oddziaływania Obiektu:
Wyjaśnienie otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie regulaminów odrębnych, wprowadzających powiązane z tym przedmiotem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r oświadczenie woli.
Znaczenie Opis I Oszacowanie:
Wyjaśnienie oszacowania komornik wymieni: 1) oznaczenie nieruchomości, jej granice, a stosunkowo możności jej region i oznaczenie księgi wieczystej albo zbioru dokumentów; 2) budowle i inne urządzenia ze oświadczenie woli.

Czym jest Oświadczenie woli znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: