Papiery wartościowe co to jest
Definicja Papiery wartościowe w prawie. Znaczenie poboru w rozumieniu regulaminów ustawy z dnia 15.

Czy przydatne?

Definicja Papiery wartościowe w prawie

Definicja z ang. Securities, z niem. Wertpapiere.

Słownik: a) akcje, prawa poboru w rozumieniu regulaminów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks firm handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji albo z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych regulaminów prawa polskiego albo obcego,
b) inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają wskutek emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia albo objęcia papierów wartościowych ustalonych w lit. a, albo realizowane przez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne);
art. 3 punkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
.

Czym jest Papiery wartościowe znaczenie w Słownik prawo P .