Pełnomocnik procesowy w co to jest
Definicja Pełnomocnik procesowy w sprawie cywilnej w prawie. Znaczenie być adwokat albo radca.

Czy przydatne?

Definicja Pełnomocnik procesowy w sprawie cywilnej w prawie

Definicja z ang. Attorney ad litem in civil case, z niem. Attorney ad litem in Zivilverfahren.

Słownik PEŁNOMOCNIK PROCESOWY W SPRAWIE CYWILNEJ: Pełnomocnikiem może być adwokat albo radca prawny, a w kwestiach własności przemysłowej również rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd dorobkiem albo interesami strony i osoba pozostająca ze stroną w stałym relacji zlecenia, jeśli element kwestie wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak także rodzice, małżonek, rodzeństwo albo zstępni strony i osoby pozostające ze stroną w relacji przysposobienia. Pełnomocnikiem osoby prawnej albo przedsiębiorcy, w tym nie posiadającego osobowości prawnej, może być także pracownik tej jednostki lub jej organu nadrzędnego. Osoba prawna prowadząca, na podstawie odrębnych regulaminów, obsługę prawną przedsiębiorcy, osoby prawnej albo innej jednostki organizacyjnej może udzielić pełnomocnictwa procesowego - w imieniu podmiotu, którego obsługę prawną prowadzi - adwokatowi albo radcy prawnemu, jeśli została do tego upoważniona poprzez ten podmiot. Wsprawach o określenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka i o roszczenia alimentacyjne pełnomocnikiem może być także przedstawiciel właściwego w kwestiach z zakresu pomocy socjalnej organu jednostki samorządu terytorialnego i organizacji socjalnej, mającej na celu udzielanie pomocy rodzinie. W kwestiach związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego pełnomocnikiem rolnika może być także przedstawiciel organizacji zrzeszającej rolników indywidualnych, której rolnik jest członkiem. W kwestiach związanych z ochroną praw konsumentów pełnomocnikiem może być przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. W kwestiach związanych z ochroną własności przemysłowej pełnomocnikiem twórcy projektu wynalazczego może być także przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należą kwestie popierania własności przemysłowej i udzielania pomocy twórcom projektów wynalazczych.
art. 87 k.p.c.

Znaczenie Pomocnictwo Popełnienia Przestępstwa:
Wyjaśnienie pomocnictwo, kto w zamiarze, by inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając porady albo pełnomocnik procesowy w sprawie cywilnej.
Znaczenie Przychody Z Działalności Gospodarczej:
Wyjaśnienie działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważane jest stawki należne, choćby nie zostały naprawdę otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U pełnomocnik procesowy w sprawie cywilnej.
Znaczenie Procedura Celna:
Wyjaśnienie obrotu, tranzyt, skład celny, uszlachetnianie czynne, przetwarzanie pod kontrolą celną, odprawę czasową, uszlachetnianie bierne, wywóz; Art. 4 pkt 16 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 pełnomocnik procesowy w sprawie cywilnej.
Znaczenie Pozostałe Koszty I Przychody Operacyjne:
Wyjaśnienie powiązane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a zwłaszcza wydatki i przychody powiązane: z działalnością społeczną, ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości pełnomocnik procesowy w sprawie cywilnej.
Znaczenie Pozwolenie Na Budowę:
Wyjaśnienie administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy albo wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego art. 3 pkt 12 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane pełnomocnik procesowy w sprawie cywilnej.

Czym jest Pełnomocnik procesowy w znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: