Pełnomocnik procesowy w co to jest
Definicja Pełnomocnik procesowy w sprawie cywilnej w prawie. Znaczenie być adwokat albo radca.

Czy przydatne?

Definicja Pełnomocnik procesowy w sprawie cywilnej w prawie

Definicja z ang. Attorney ad litem in civil case, z niem. Attorney ad litem in Zivilverfahren.

Słownik PEŁNOMOCNIK PROCESOWY W SPRAWIE CYWILNEJ: Pełnomocnikiem może być adwokat albo radca prawny, a w kwestiach własności przemysłowej również rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd dorobkiem albo interesami strony i osoba pozostająca ze stroną w stałym relacji zlecenia, jeśli element kwestie wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak także rodzice, małżonek, rodzeństwo albo zstępni strony i osoby pozostające ze stroną w relacji przysposobienia. Pełnomocnikiem osoby prawnej albo przedsiębiorcy, w tym nie posiadającego osobowości prawnej, może być także pracownik tej jednostki lub jej organu nadrzędnego. Osoba prawna prowadząca, na podstawie odrębnych regulaminów, obsługę prawną przedsiębiorcy, osoby prawnej albo innej jednostki organizacyjnej może udzielić pełnomocnictwa procesowego - w imieniu podmiotu, którego obsługę prawną prowadzi - adwokatowi albo radcy prawnemu, jeśli została do tego upoważniona poprzez ten podmiot. Wsprawach o określenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka i o roszczenia alimentacyjne pełnomocnikiem może być także przedstawiciel właściwego w kwestiach z zakresu pomocy socjalnej organu jednostki samorządu terytorialnego i organizacji socjalnej, mającej na celu udzielanie pomocy rodzinie. W kwestiach związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego pełnomocnikiem rolnika może być także przedstawiciel organizacji zrzeszającej rolników indywidualnych, której rolnik jest członkiem. W kwestiach związanych z ochroną praw konsumentów pełnomocnikiem może być przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. W kwestiach związanych z ochroną własności przemysłowej pełnomocnikiem twórcy projektu wynalazczego może być także przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należą kwestie popierania własności przemysłowej i udzielania pomocy twórcom projektów wynalazczych.
art. 87 k.p.c.

Znaczenie Przysposobienie:
Wyjaśnienie przysposobienie) - to dobrowolne, uregulowane prawem uznanie dziecka biologicznie obcego za swoje. Przysposobienie dziecka jest równoznaczne z przyjęciem do rodziny i przyznaniem mu wszelkich praw i pełnomocnik procesowy w sprawie cywilnej.
Znaczenie Przerwanie Biegu Przedawnienia:
Wyjaśnienie przerywa się: poprzez każdą czynność przed sądem albo innym organem powołanym do rozpoznawania spraw albo egzekwowania roszczeń danego rodzaju lub przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio pełnomocnik procesowy w sprawie cywilnej.
Znaczenie Powództwo Opozycyjne:
Wyjaśnienie drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości albo części lub ograniczenia, jeśli: 1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a zwłaszcza pełnomocnik procesowy w sprawie cywilnej.
Znaczenie Pracownik Przygraniczny:
Wyjaśnienie własny rachunek albo zatrudniona w kraju członkowskim innym niż kraj zamieszkania i do którego wraca codziennie albo przynajmniej raz w tygodniu. Pracownik przygraniczny jest objęty ubezpieczeniem pełnomocnik procesowy w sprawie cywilnej.
Znaczenie Przewóz Lotniczy:
Wyjaśnienie Przewóz pasażerów, bagażu, towarów albo poczty, realizowany statkiem powietrznym odpłatnie art. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze pełnomocnik procesowy w sprawie cywilnej.

Czym jest Pełnomocnik procesowy w znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: