Pojazd nienormatywny co to jest
Definicja Pojazd nienormatywny w prawie. Znaczenie pojazdów, którego naciski osi wspólnie z.

Czy przydatne?

Definicja Pojazd nienormatywny w prawie

Definicja z ang. oversized vehicle, z niem. überdimensionalen Fahrzeug.

Słownik POJAZD NIENORMATYWNY: Pojazd albo zespół pojazdów, którego naciski osi wspólnie z ładunkiem albo bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w regulaminach tej ustawy, lub którego wymiary i masa wspólnie z ładunkiem albo bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w regulaminach o ruchu drogowym, z wyłączeniem autobusów w dziedzinie nacisków osi.
Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych
.

Znaczenie Praktykant:
Wyjaśnienie osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwane dalej „podmiotem przyjmującym na praktykę”, może przyjmować na praktykę osobę, która ukończyła przynajmniej gimnazjum pojazd nienormatywny.
Znaczenie Przeciwegzekucyjne Powództwo:
Wyjaśnienie drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości albo części lub ograniczenia, jeśli: przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a zwłaszcza gdy pojazd nienormatywny.
Znaczenie Powództwo Wstrzymujące:
Wyjaśnienie rodzaj egzekwowanej należności dopuszczalne jest kwestionowanie istnienia albo wysokości tej należności w drodze powództwa, a zobowiązany wniesie takie powództwo do sądu, wierzyciel po otrzymaniu pojazd nienormatywny.
Znaczenie Przepust:
Wyjaśnienie poprzecznym zamkniętym, przeznaczoną do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących albo urządzeń technicznych poprzez nasyp drogi. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych pojazd nienormatywny.
Znaczenie Przysposobienie:
Wyjaśnienie przysposobienie) - to dobrowolne, uregulowane prawem uznanie dziecka biologicznie obcego za swoje. Przysposobienie dziecka jest równoznaczne z przyjęciem do rodziny i przyznaniem mu wszelkich praw i pojazd nienormatywny.

Czym jest Pojazd nienormatywny znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: