Potrącenia z wynagrodzenia co to jest
Definicja Potrącenia z wynagrodzenia za pracę w prawie. Znaczenie pracę - po odliczeniu składek na.

Czy przydatne?

Definicja Potrącenia z wynagrodzenia za pracę w prawie

Definicja z ang. Deductions from wages, z niem. Lohnabzüge.

Słownik: Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia socjalne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności:
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
kary pieniężne przewidziane w art. 108 kodeksu pracy
Potrąceń dokonuje się w ww. kolejności.
Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:
w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia,
w przypadku egzekucji innych należności albo potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia.
Potrącenia, o których mowa w pkt 2 i 3, nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których mowa w pkt 1 - trzech piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach ustalonych w art. 108 kodeksu pracy.
Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe płaca roczne i należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku albo w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości. Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, stawki wypłacone w poprzednim terminie płatności za moment nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, gdzie są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej stawki wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia.
Art. 87 kodeksu pracy.

Czym jest Potrącenia z wynagrodzenia za znaczenie w Słownik prawo P .