Potrącenia z wynagrodzenia co to jest
Definicja Potrącenia z wynagrodzenia za pracę w prawie. Znaczenie pracę - po odliczeniu składek na.

Czy przydatne?

Definicja Potrącenia z wynagrodzenia za pracę w prawie

Definicja z ang. Deductions from wages, z niem. Lohnabzüge.

Słownik POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ: Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia socjalne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności:
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
kary pieniężne przewidziane w art. 108 kodeksu pracy
Potrąceń dokonuje się w ww. kolejności.
Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:
w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia,
w przypadku egzekucji innych należności albo potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia.
Potrącenia, o których mowa w pkt 2 i 3, nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których mowa w pkt 1 - trzech piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach ustalonych w art. 108 kodeksu pracy.
Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe płaca roczne i należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku albo w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości. Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, stawki wypłacone w poprzednim terminie płatności za moment nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, gdzie są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej stawki wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia.
Art. 87 kodeksu pracy.

Znaczenie Postępowanie Uproszczone W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie postępowaniu uproszczonym stosuje się w następujących kwestiach należących do właściwości sądów rejonowych: 1) o roszczenia wynikające z umów, jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu potrącenia z wynagrodzenia za pracę.
Znaczenie Praktykant:
Wyjaśnienie osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwane dalej „podmiotem przyjmującym na praktykę”, może przyjmować na praktykę osobę, która ukończyła przynajmniej gimnazjum potrącenia z wynagrodzenia za pracę.
Znaczenie PIT:
Wyjaśnienie z angielskiego: podatek od dochodów osobistych. PIT to również nazwa druków urzędowych Ministerstwa Finansów, na których podatnicy składają własne deklaracje rozliczeniowe dotyczące podatku od potrącenia z wynagrodzenia za pracę.
Znaczenie Przebudowa:
Wyjaśnienie budowlanych, wskutek których następuje zmiana parametrów użytkowych albo technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia potrącenia z wynagrodzenia za pracę.
Znaczenie Pozew Grupowy:
Wyjaśnienie czynić zadość warunkom określonym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. ), a ponadto zawierać: wniosek o rozpoznanie kwestie w potrącenia z wynagrodzenia za pracę.

Czym jest Potrącenia z wynagrodzenia za znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: