Potrącenia z wynagrodzenia co to jest
Definicja Potrącenia z wynagrodzenia za pracę w prawie. Znaczenie pracę - po odliczeniu składek na.

Czy przydatne?

Definicja Potrącenia z wynagrodzenia za pracę w prawie

Definicja z ang. Deductions from wages, z niem. Lohnabzüge.

Słownik POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ: Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia socjalne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności:
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
kary pieniężne przewidziane w art. 108 kodeksu pracy
Potrąceń dokonuje się w ww. kolejności.
Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:
w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia,
w przypadku egzekucji innych należności albo potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia.
Potrącenia, o których mowa w pkt 2 i 3, nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których mowa w pkt 1 - trzech piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach ustalonych w art. 108 kodeksu pracy.
Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe płaca roczne i należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku albo w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości. Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, stawki wypłacone w poprzednim terminie płatności za moment nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, gdzie są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej stawki wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia.
Art. 87 kodeksu pracy.

Znaczenie Przedawnienie Roszczenia:
Wyjaśnienie przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba iż zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia potrącenia z wynagrodzenia za pracę.
Znaczenie Pełnomocnictwo:
Wyjaśnienie ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba iż ustawa wymaga potrącenia z wynagrodzenia za pracę.
Znaczenie Przewóz Regularny Specjalny:
Wyjaśnienie Niepubliczny przewóz regularny określonej ekipy osób, z wyłączeniem innych osób art. 4 pkt 9 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym potrącenia z wynagrodzenia za pracę.
Znaczenie Pismo Przygotowawcze W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie procesowych mających na celu przygotowanie rozprawy (pisma przygotowawcze) należy podać zwięźle stan kwestie, wypowiedzieć się co do twierdzeń strony przeciwnej i dowodów poprzez nią powołanych potrącenia z wynagrodzenia za pracę.
Znaczenie Pełnomocnik Procesowy W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie być adwokat albo radca prawny, a w kwestiach własności przemysłowej również rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd dorobkiem albo interesami strony i osoba pozostająca ze stroną w potrącenia z wynagrodzenia za pracę.

Czym jest Potrącenia z wynagrodzenia za znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: