Potrącenie co to jest
Definicja Potrącenie w prawie. Znaczenie równocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami.

Czy przydatne?

Definicja Potrącenie w prawie

Definicja z ang. Deduction, z niem. Abzug.

Słownik POTRĄCENIE: Gdy dwie osoby są równocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić własną wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeśli obiektem obu wierzytelności są kapitał albo rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem albo przed innym organem państwowym. W wyniku potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.
Art. 498 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Postępowanie Uproszczone W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie postępowaniu uproszczonym stosuje się w następujących kwestiach należących do właściwości sądów rejonowych: 1) o roszczenia wynikające z umów, jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu potrącenie.
Znaczenie Papiery Wartościowe:
Wyjaśnienie poboru w rozumieniu regulaminów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks firm handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje potrącenie.
Znaczenie Przeznaczenie Celne Towaru:
Wyjaśnienie procedurą celną, wprowadzenie towaru do wolnego obszaru celnego albo do składu wolnocłowego, powrotny wywóz towaru poza region celny Wspólnoty, zniszczenie towaru, zrzeczenie się towaru na rzecz potrącenie.
Znaczenie Podatnik:
Wyjaśnienie osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. art. 7 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja potrącenie.
Znaczenie Pobicie:
Wyjaśnienie sposobność odróżnienia strony atakującej od strony broniącej się, a więc atakowanej. Atakowany nie akceptuje swego udziału w starciu, bo udział ten wbrew jego woli został wymuszony. Warto jednak potrącenie.

Czym jest Potrącenie znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: