Powinowactwo co to jest
Definicja Powinowactwo w prawie. Znaczenie jest relacja prawnorodzinny złączający jednego małżonka.

Czy przydatne?

Definicja Powinowactwo w prawie

Definicja z ang. Affinity, z niem. Affinität.

Słownik POWINOWACTWO: Powinowactwo to jest relacja prawnorodzinny złączający jednego małżonka z krewnymi drugiego.
Jest wyłącznie więzią prawną (w odróżnieniu od pokrewieństwa, które jest więzią biologiczno-prawną). Powinowactwo trwa dalej mimo ustania małżeństwa (chyba iż zostało ono unieważnione, albowiem wtedy powstaje stan taki, jak gdyby nigdy nie zostało one zawarte). Powinowactwo w linii prostej jest względną przeszkodą małżeńską (z istotnych powodów sąd może udzielić zgody na takie małżeństwo).

Znaczenie Przychody Ze Sprzedaży Nieruchomości:
Wyjaśnienie odpłatnego zbycia nieruchomości albo praw majątkowych i innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, zmniejszona o wydatki odpłatnego powinowactwo.
Znaczenie Procedura Celna:
Wyjaśnienie obrotu, tranzyt, skład celny, uszlachetnianie czynne, przetwarzanie pod kontrolą celną, odprawę czasową, uszlachetnianie bierne, wywóz; Art. 4 pkt 16 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 powinowactwo.
Znaczenie Przysposobiony:
Wyjaśnienie została przysposobiona (kolokwialnie - adoptowana). Przysposobiony staje się dzieckiem przysposabiającego i członkiem jego rodziny, a jego więzy z rodziną naturalną ulegają zerwaniu. Przysposobiony powinowactwo.
Znaczenie Papiery Wartościowe:
Wyjaśnienie poboru w rozumieniu regulaminów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks firm handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje powinowactwo.
Znaczenie Pełnoletni:
Wyjaśnienie Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście. Poprzez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w przypadku unieważnienia małżeństwa (art. 10 kodeksu cywilnego powinowactwo.

Czym jest Powinowactwo znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: